Ohjeita

https://www.aviris.fi/fi/etusivu/lataa
Jos ette saa linkkiä auki ohjeet ovat alla

Huomautus

Copyright © 2004-2010 Nuance Communications, Inc.. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nuance Communications, Inc. julkaisee tämän asiakirjan ilman minkäänlaisia takuita. Nuance Communications, Inc. varaa oikeuden asiakirjan muutoksiin ja sen sisältämien tietojen muuttamiseen siitä erikseen ilmoittamatta.
Nuance, Nuance logo ja The Experience Speaks for Itself ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Wayfinder ja kaikki Wayfinder-pohjaiset merkit ja logot ovat Wayfinder Systems AB:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta ja mainitaan vain tiedoksi.
Patentteja saattaa olla haettu Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Edellä mainittua tekijänoikeutta rajoittamatta, mitään tämän asiakirjan osaa ei saa muuntaa, tallentaa tai siirtää mihinkään hakujärjestelmään eikä julkaista missään muodossa tai millään menetelmällä, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla ilman Nuance Communications, Inc.:n kirjallista ennakkohyväksyntää.
Nuance Communications, Inc.
Worldwide Headquarters
1 Wayside Road
Burlington, MA 01803
United States

Käyttöoikeussopimus
Tämä käyttöoikeussopimus (“sopimus”) on voimassa sinun (“sinä”) sekä Nuance Communication International BVBA:n ja sen tyräryhtiöiden (yhdessä “Nuance”) välillä. Avaamalla sinetöidyn ohjelmapakkauksen ja/tai asentamalla, kopioimalla tai muuten käyttämällä “Nuance TALKS” ja “Nuance ZOOMS” -ohjelmia S60-puhelimille sekä ohjelmiin liittyvää dokumentaatiota, joita tämä sopimus koskee (“ohjelmisto”), vahvistat hyväksyväsi tämän sopimuksen alla mainittavat ehdot. Termi ”ohjelmisto” kattaa kaikki Nuancen lisensoiman ohjelman versiot ja niihin tulevat ja tehtävät muutokset. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, et saa asentaa tai käyttää ohjelmistoa ja sinun on palautettava se ja kaikki siihen liittyvät materiaalit viipymättä Nuance Communications International BVBA:lle, Guldensporenpark 32, B-9820 Merelbeke, Belgium.
Voit asentaa ja käyttää muutettua, päivitettyä tai uudistettua (upgrade) versiota ohjelmasta vain, jos sinulla on jo aiemmin hankittu lisenssi ohjelman käyttöön. Jos lataat, asennat, kopioit tai muutoin käytät päivitettyä, muutettua tai uudistettua ohjelmaa, käyttöoikeus kattaa vain aiemmin käytetyn ohjelman päivityksen, muutetun version tai uudistetun version käytön tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ellet hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, sinulla ei ole lupaa käyttää ohjelmaa.
Käyttöoikeuden myöntäminen. Nuance myöntää sinulle ohjelman loppukäyttäjänä rajoitetun oikeuden käyttää ohjelmistoa ilman edelleen luovutus- tai muuta siirto-oikeutta siten, että (a) käytät ohjelmiston yhtä kopiota missä tahansa S60-puhelimessa, jota varten olet ostanut ohjelman sarjanumeron, tai (b) käytät ohjelmistoa sen 10 minuutin esittelytoimintatilassa.
Sopimuksen kesto. Tämä sopimus astuu voimaan heti, ohjelmiston ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien, ja jatkuu irtisanomiseen asti. Nuancella on oikeus irtisanoa sopimus, jos käyttöoikeusehtoja on rikottu.
Rajoitukset. Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä, vuokrata tai muutoin kaupallistaa ohjelmistoa millään tavoin. Edelleen, ohjelman logiikan ja binääritiedostojen aukaiseminen (port, translate, reverse engineering, decompiling, disassembling) ja muokkaaminen tai johdannaistuotteiden valmistaminen tai lähdekoodin tai algoritmien tutkiminen ja purkaminen eivät ole sallittuja, paitsi milloin em. rajoitus on nimenomaisesti kielletty sovellettavan lain perusteella. Ohjelman vertailevia tuloksia (benchmarking) kilpailevien tuotteiden suhteen ei saa julkistaa. Et ole oikeutettu siirtämään tai luovuttamaan tätä käyttöoikeutta tai ohjelmaa kolmannelle osapuolelle ilman Nuancen kirjallista ennakkohyväksyntää. Kaikki ohjelmiston muutokset, muokkaukset ja ohjelmistosta johdettavat tuotteet tulevat (tässä sopimuksessa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta) Nuancen yksinomaiseen omistukseen.
Omistusoikeus. Sarjanumeron ostaminen ei anna omistusoikeutta ohjelmaan. Koko tuote, omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet jäävät Nuancelle ja/tai niille tahoille, joiden tuotteita ohjelmistossa käytetään. Tunnustat kyseisen omistusoikeuden ja immateriaalioikeudet etkä ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotka vaarantavat, rajoittavat tai häiritsevät millään tavoin Nuancen tai sen toimittajien tai oikeudenomistajien omistus- tai muita oikeuksia suhteessa ohjelmistoon. Ohjelmisto on suojattu tekijänoikeudella ja muita immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla sekä kansainvälisillä sopimuksilla.
Takuu. Ohjelmistoa tarjotaan sellaisenaan, ilman minkäänlaista takuuta ohjelmiston täydellisestä toiminnasta. Ohjelmiston ei taata toimivan ongelmitta kaikissa laitteissa tai tilanteissa. Kaikenlainen vastuu ohjelmiston laadusta ja toiminnasta on vain ja ainoastaan käyttäjällä. Nuance tai sen toimittajat tai jälleenmyyjät eivät takaa ohjelman täydellistä moitteetonta toimintaa. Tämä takuun rajoitus muodostaa olennaisen osan käyttöoikeussopimusta. Jos sopimuksen tätä osaa ei hyväksytä, ohjelmistoa ei ole lupa käyttää.
Vastuun rajoittaminen. Nuance Communicationsia ei voida missään tilanteessa pitää vastuussa epäsuorasta, erityisperusteisesta, tahallisesta, taloudellisesta tai seurannaisvahingosta, joka liittyy ohjelman käyttöön tai käytön estymiseen; ei edes silloin, vaikka sille olisi kerrottu vahingon mahdollisuudesta. Nuancen vastuu ei koskaan voi olla suurempi kuin ohjelmiston hankintahinta. Jotta saisit käyttää ohjelmaa, sitoudut siihen, ettet esitä Nuancelle korvaus- tai muita mahdollisia vaateita.
Yleistä. Tätä sopimusta tulkitaan Belgian lainsäädännön mukaisesti. Vaikka toimivaltainen tuomioistuin toteaisi jonkin tämän sopimuksen ehdon mitättömäksi tai pätemättömäksi, muu osa sopimuksesta pysyy silti voimassa. Mikäli sopimusrikkomuksestasi aiheutuu peruuttamatonta vahinkoa Nuancelle, Nuance on oikeutettu saamaan kohtuullisen ja/tai muuten oikeudenmukaisen korvauksen lain määräämän hyvityksen lisäksi. Jos kumpi tahansa osapuoli jättää ryhtymättä toimenpiteisiin oikeuksiensa peräämiseksi tai kanteen nostamiseksi toista osapuolta kohtaan jossakin tässä mainitussa sopimusrikkomustapauksessa, se ei merkitse luopumista vastaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä tämän jälkeen tapahtuvien sopimusrikkomusten johdosta. Nuance varaa oikeuden muuttaa tai muokata ohjelmaa siitä etukäteen ilmoittamatta.

Sisältö
1 Johdanto 1
1.1 Mikä on S60? 1
1.2 Mikä on Nuance Accessibility Suite S60-puhelimille? 1
1.3 Termit ja lyhenteet 2
2 Puhelimen ja Nuance Accessibility Suiten käytön aloittaminen 3
2.1 Puhelimen perustoiminnot 3
2.1.1 S60 3rd Edition – puhelimet ilman kosketusnäyttöä 3
2.1.2 S60 5th Edition: Kosketusnäyttöpuhelimet 6
2.2 Puhelun soittaminen 7
2.3 Puheluun vastaaminen ja soittajan numeron kysyminen 8
2.4 Tekstin syöttäminen 9
2.4.1 Perinteinen tekstinsyöttö 9
2.4.2 Ennakoiva tekstinsyöttö (T9) 10
2.4.3 Ennakoiva tekstinsyöttö (XT9) 11
2.5 Nimen lisääminen puhelinmuistioon 11
2.6 Tekstiviestin lähettäminen 12
2.7 Profiilien käyttäminen ja soittoäänien vaihtaminen 12
2.8 Internetin selaaminen 12
2.8.1 Webin käyttö 12
2.8.2 Puhelimen asetusten mukauttaminen 13
2.8.3 Web-selaimen käytön aloittaminen 13
2.8.4 WAP-selaimen käytön aloittaminen 15
2.9 Ohjeaiheen lukeminen 16
3 TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu 17
3.1 Suurennusasetukset 18
3.2 Puheasetukset 19
3.3 Lisäasetukset 19
3.4 Automaatioasetukset 19
3.5 Oma sanakirja -välilehti (vain Premium Edition) 20
3.6 Kuvakkeet -välilehti (vain Premium Edition) 22
3.7 Sovelluskohtaiset asetukset 22
3.8 Audioasetukset 23
Äänenvoimakkuuden kerroin 23
Puheen viiveen asetus 24
4 TALKSin kuuntelu 25
4.1 TALKS-toiminnot 25
4.1.1 Toista edellinen lause 25
4.1.2 Lue aktiivinen ikkuna 25
4.1.3 Lue toimintonäppäimet 25
4.1.4 Lue tilailmaisimet 25
4.1.5 Lue syöttökentän tiedot 25
4.1.6 Ilmoita kellonaika ja päivämäärä 26
4.1.7 Lue aktiivinen rivi tai valittu objekti 26
4.1.8 Tavaa aktiivinen rivi tai valittu objekti 26
4.1.9 Lue aktiivinen kirjain 26
4.1.10 Lue aktiivinen sana tai kohdistettuna oleva web-objekti 26
4.1.11 Tavaa aktiivinen sana tai kohdistettuna oleva web-objekti 26
4.1.12 Lue teksti kohdistimesta alkaen tai kohdistettuna oleva web-objekti 26
4.1.13 Lue valinta tai tavaa kohdistettuna oleva web-objekti 27
4.1.14 Pysäytä aktiivinen lause 27
4.1.15 Aktivoi [TALKS]-näppäimen alkuperäinen toiminta 27
4.1.16 Näytä näytön kohteiden tiedot ja konfiguroi niiden roolit (vain Premium Edition) 27
4.1.17 Lisää tunnisteet kuvakkeisiin (vain Premium Edition) 29
4.2 TALKS-asetukset 30
4.2.1 Näppäimistön opastustila 30
4.2.2 Näppäinten kaiutus 30
4.2.3 T9 näppäinkaiku 30
4.2.4 Isojen kirjainten puhuminen 31
4.2.5 Tavaaminen 31
4.2.6 Välimerkkien puhuminen 31
4.2.7 Äänenvoimakkuus 32
4.2.8 Puhenopeus 32
4.2.9 Tavausnopeus 33
4.2.10 Korkeus 33
4.2.11 Selaaminen 33
4.2.12 Grafiikkatila 33
4.2.13 Salasanojen puhuminen 34
4.2.14 Puhe 34
4.2.15 Lue numerot 34
4.2.16 Lue toimintonäppäimet 35
4.2.17 Indeksien lukeminen 35
4.2.18 Lue kuvaukset 35
4.2.19 Näppäinlukko mykistää puheen 35
4.2.20 TALKS-näppäimen viive 36
4.2.21 TALKS-tilan aikaraja 36
4.2.22 Pistekirjoitus 36
4.2.23 Täydet luettelon rivit 36
4.2.24 Lue alaotsikot 37
4.2.25 Eteneminen 37
4.2.26 Valitse TALKS-näppäin 37
4.2.27 Toimintonäppäinten puhuminen 38
4.2.28 Lue tekstin tila 38
4.2.29 Mykistys puhelun aikana 38
4.3 S60 5th Edition: TALKS-komentojen käyttö kosketusnäytöllä 39
5 Web-selaimen käyttäminen (S60 3rd Edition) 40
5.1 Johdanto selaukseen 40
5.2 Web-sivun lataaminen 40
5.3 TALKS-komennot web-sivujen lukemiseen 40
5.3.1 Web-sivujen lukeminen kosketusnäytön avulla 41
5.4 Web-sivun elementit 42
5.4.1 Toiminnalliset elementit 42
5.4.2 Ei-toiminnalliset elementit 43
6 Suurentaminen ZOOMS-ohjelmalla 44
6.1 Ruudunsuurennuksen aloittaminen 44
6.2 Navigoiminen suurennuksen avulla 44
6.3 Suurennusasetukset 45
6.3.1 Ruudun tila 45
6.3.2 Suurennus 45
6.3.3 Sovita kohdistukseen 46
6.3.4 Värien käyttäminen 46
6.3.5 Käänteiset värit 46
6.3.6 Vieritysnopeus 46
6.3.7 Automaattivierityksen viive 46
Liite A: Yhteenveto TALKSin näppäinkomennoista 47
Liite B: Yhteenveto ZOOMSin näppäinkomennoista 50

1 Johdanto
1.1 Mikä on S60?
Nykyiset matkapuhelimet tarjoavat paljon muitakin ominaisuuksia kuin vain puheluiden soittamisen ja tekstiviestien lähettämisen. Ominaisuuksia ovat yleensä kalenteri, tehtäväluettelo, sähköpostiohjelma, WAP selain ja paljon muuta. Jotkut mallit sisältävät myös kameran, radion tai MP3-soittimen.
Nokia kehitti Series 60 -alustan – jota nykyisin kutsutaan nimellä S60 – älypuhelimille, jotka täyttävät tietyt toiminnalliset vaatimukset. Nokia lisensoi tätä alustaa myös muille laitevalmistajille, jotta niiden ei tarvitsisi kehittää omaa älypuhelin-alustaansa, vaan ne voisivat keskittyä laite- ja sovelluskehitykseen ja näin tehdä tuotteistaan erikoistuneita. Kaikki versiot S60 3rd Editioniin asti tukevat puhelimia, joissa on vähintään numeronäppäimistö ja viisitoiminen navigointinäppäin, mutta Nokia on julkaissut version S60 5th Edition lokakuussa 2008 tukemaan kosketusnäyttöpuhelimia. Huomaa, että Nokia hyppäsi versiosta 3rd Edition suoraan versioon 5th Edition, eli 4th Edition jäi välistä.
S60-puhelimia ei tunnista mallien numeroinnista, ei edes Nokian malleissa. Esimerkiksi Nokia 6xxx -mallit eivät kaikki ole S60-puhelimia. Luettelo olemassa olevista ja tulevista Symbian-puhelinmalleista löytyy osoitteesta http://www.symbian.com/phones.
Useimmat puhelimet, joissa on S60-merkintä, toimivat Nuance Accessibility Suite S60-puhelimille ohjelman kanssa.. Muut Accessibility Suiten ohjelmaversiot tukevat Nokia Communicator -puhelimia. Nuancen kotisivuilta voit tarkistaa, mitkä puhelinmallit ovat tällä hetkellä tuettuja. Kotisivut ovat osoitteessa http://www.nuance.com/talks.
1.2 Mikä on Nuance Accessibility Suite S60-puhelimille?
Nuance Accessibility Suite S60-puhelimille koostuu kahdesta ohjelmasta S60-matkapuhelimia varten: TALKS-ruudunlukuohjelma ja ZOOMS-ruudunsuurennusohjelma. TALKS ja ZOOMS mahdollistavat puhelimien useimpien toimintojen käytön näkövammaisille käyttäjille. Accessibility Suite -ohjelman ja tuetun S60-puhelimen avulla voit:
• Kuulla saapuvan puhelun soittajan nimen tai numeron
• Soittaa puheluita käyttäen puhelinmuistiota
• Lisätä, muokata ja poistaa yhteystietoja
• Lukea ja lähettää tekstiviestejä
• Luoda ja käsitellä multimediaviestejä (MMS)
• Lukea ja lähettää sähköpostia
• Päästä internetiin käyttäen Nokian selainta
• Muokata puhelimen profiileja ja muita asetuksia
• Käyttää kalenteria
• Lukea ja kirjoittaa muistilappuja
• Käsitellä puhelimen komentoruutuja, kuten PIN-koodin kyselyikkuna ja puhelimen komentoikkunat, esimerkiksi *#06# IMEI-koodin näyttäminen tai *#0000# laiteohjelmiston version näyttäminen
• Käyttää yksikkömuunninta, kelloa, herätyskelloa ja muita työkaluja
• Käyttää monia kolmannen osapuolen ohjelmasovelluksia, joita on saatavana S60 3rd tai 5th Editionia varten, kuten TextScout ja KNFB Reader vapaamuotoisen tekstin tunnistamiseen ja puhumiseen, tai kommunikointiohjelmia kuten Skype ja fring
Lisäksi Nuance Accessibility Suiten Premium Editionin käyttäjät voivat lisätä ohjelmaan tuntemattomien sanojen ääntämisen, lisätä äänitunnisteita kolmansien osapuolten sovelluksiin sekä mukauttaa ja lukea näytön sisältöä sovellusten esteettömyyden parantamiseksi tai omien mieltymysten mukaisesti.
Nuance Accessibility Suite S60-puhelimille käyttää ETI Eloquence -puhesyntetisaattoria kuten jotkut ruudunlukuohjelmat, joten puhe kuulostaa tutulta jo alusta alkaen. Lisäksi pääset nopeasti tutuksi puhelimen ja ohjelmiston kanssa, sillä ohjelmissa ei ole vaikeita näppäinkomentoja.
1.3 Termit ja lyhenteet
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia termejä:
• Puhelinmuistio: Matkapuhelimesi puhelinluettelo. Puhelinmuistio sisältää kontaktiesi nimet ja puhelinnumerot.
• Valittu: Termi, jota Nuance Accessibility Suite -ohjelmistossa käytetään kuvaamaan, mikä ruudun osa on valittuna eli kohdistettuna
• Navigointinäppäin: Viisitoiminen näppäin, joka mahdollistaa valikoissa liikkumisen ja niiden kohtien valitsemisen. Selaa painamalla navigointinäppäintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Valitse kohde painamalla navigointinäppäimen keskustaa (enter). Kutsutaan myös kohdistus-, vieritys- tai ohjausnäppäimeksi.
• [Pitkä ]: Lyhenne “pitkälle painallukselle.” Pitkä painallus tarkoittaa näppäimen pitämistä painettuna vähintään sekunnin ajan.
• Toimintonäppäin: Näppäin, joka sijaitsee heti näytön alapuolella ja jonka toiminta vaihtuu. Toimintonäppäimen toiminta riippuu näytöllä sen kohdalla olevasta tekstistä – esimerkiksi Valikko, Valinnat, Valitse tai Peruuta. S60-puhelimissa on ainakin kaksi toimintonäppäintä, toinen vasemmalla ja toinen oikealla. S60 3rd Edition Feature Pack 2 toi kolmannen näppäintunnisteen, joka liittyy [Valitse]-näppäimeen, ja S60 5th Edition tukee enintään viittä näppäintä.
Huomaa seuraavat muotoilujen ilmaisut:
• Hakasulkeet tarkoittavat näppäimistön näppäintä. Esimerkiksi [*] tarkoittaa puhelimen näppäintä, joka on merkitty tähdellä. Toimintonäppäimelle ohjeessa ilmoitetaan näppäimen nimi hakasulkeissa ja sen jälkeen sen nimitys (näytöllä näkyvä tunnus) sulkeissa, kuten seuraavassa esimerkissä:
Valikon avaamiseksi paina [Näppäin 1] (Valinnat).
• Lihavoitu fontti ilmaisee näppäimen tai ohjelman osan nimen, kuten seuraavissa esimerkeissä:
 Tekstiviestin lähettämiseksi avaa päävalikko ja valitse Viestit.
 Profiilin vaihtamiseksi paina lyhyesti [Virta]-näppäintä.
 Ikkunan sulkemiseksi paina [Näppäin 1] (OK).
• Kahden näppäimen yhdistelmä pilkulla erotettuna ([Näppäin], [Näppäin]) ilmaisee, että ensin on painettava ensimmäistä näppäintä ja vapautettava se ennen toisen näppäimen painamista. Tällaisia näppäinyhdistelmiä käytetään yleensä [TALKS]-näppäimen kanssa, kuten tässä esimerkissä:
Voit kuunnella lauseen uudelleen painamalla [TALKS], [#].

2 Puhelimen ja Nuance Accessibility Suiten käytön aloittaminen
Tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti S60-puhelinmallien käyttöä ja joidenkin toimintojen suorittamista TALKSia käyttäen. Näiden ohjeiden ei ole tarkoitus korvata puhelimen mukana tulleita oppaita.
2.1 Puhelimen perustoiminnot
2.1.1 S60 3rd Edition – puhelimet ilman kosketusnäyttöä
Ilman kosketusnäyttöä olevissa matkapuhelimissa Nuance Accessibility Suite ei tee muutoksia käyttöliittymään, seuraavaa lukuun ottamatta:
• Yhtä näppäintä käytetään TALKS&ZOOMS-komentoja varten. Oletuksena tämä voi olla [Muokkaa]-, [Valikko]- tai [Chr]-näppäin, puhelimesta riippuen. Nimitämme sitä tästä eteenpäin [TALKS]-näppäimeksi.
• TALKS käyttää virtuaalipuskuria, joka mahdollistaa helpon navigoinnin web-sivua luettaessa. Suuntanäppäimet [ylös] ja [alas] siirtävät rivi kerrallaan, [Valitse] suorittaa kohdalla olevan web-objektin ja numeronäppäimet yhdessä [Soita]-näppäimen kanssa toimivat pikanäppäiminä navigoitaessa haluttuun kohtaan web-sivulla. Siten selain on alue, jossa TALKSilla varustetun matkapuhelimen käyttö eroaa eniten näkevien henkilöiden tavasta käyttää laitetta. TALKS kuitenkin vierittää selaimen parhaillaan luettavan web-sivun osan kohdalle, joten näkevä henkilö voi ainakin nähdä, missä kohdassa olet.
• Kun ZOOMS-suurennustoiminto kytketään päälle, suuntanäppäimien [vasemmalle], [oikealle], [ylös] ja [alas] pitäminen painettuna siirtää ”suurennuslasia” kyseiseen suuntaan.
Tämä mahdollistaa TALKS&ZOOMS-käyttäjille työskentelyn näkevien henkilöiden kanssa tai tuen saamisen puhelinvalmistajalta tai verkko-operaattorilta. Kun saat ohjeita, voit helposti seurata niitä ja TALKS&ZOOMS seuraa mukana. Sinun ei tarvitse käyttää ruudunlukukomentoja päästäksesi alkuun puhelimesi kanssa, paitsi ehkä kytkeä suurennus päälle ja säätää suurennustaso. Muista vain painaa [TALKS]-näppäintä kahdesti, jos tarvitset näppäimen alkuperäistä toimintaa.
Monissa S60 3rd Edition -puhelimissa on mallista riippumatta samoja näppäimiä. Näitä ovat esim. kaksi “toimintonäppäintä”, jotka sijaitsevat näytön alapuolella. Toimintonäppäimen toiminta vaihtuu; se suorittaa näytöllä sen kohdalla mainittavan toiminnon. Tässä ohjeessa vasen toimintonäppäin on [Näppäin 1] ja oikea toimintonäppäin on [Näppäin 2]. S60 3rd Edition Feature Pack 2 toi mukanaan kolmannen näppäinnimen, joka liittyy [Valitse]-näppäimen kulloiseenkin toimintaan; TALKS ilmoittaa tämän nimen vasemman ja oikean toimintonäppäimen jälkeen.
Taulukko 1 kuvaa lyhyesti S60-puhelimien yleisimmät näppäimet ja niiden toiminnot. Eri malleissa voi olla myös lisänäppäimiä ja toiminnot voivat vaihdella hieman, mutta tästä saa kuitenkin hyvän yleiskuvan.
Taulukko 1
Näppäin Kuvaus
[Näppäin 1] Tämä näppäin on vasen toimintonäppäin, jonka toiminta vaihtelee näytöllä olevan kuvauksen mukaisesti. [Näppäin 1] avaa usein Valinnat-valikon tai mahdollistaa asetuksen tai valikkokohdan valitsemisen. Valmiustilasovelluksessa [Näppäin 1] toimii pikanäppäimenä jonkin tietyn sovelluksen avaamiseen.
Kun painat [Näppäin 1] ja sitten heti perään [*] (palikkapuhelimissa) tai [Näppäin 2] (liukukansi- tai simpukkapuhelimissa) tai [Fn] (QWERTY-näppäimistöllä varustetuissa puhelimissa), näppäimet lukittuvat ja TALKS ilmoittaa sen. Puhelin ei tällöin reagoi näppäimien painamiseen. Samalla näppäinyhdistelmällä näppäimistö saadaan taas käyttöön: [Näppäin 1] ja sitten [*] tai [Näppäin 2] tai [Fn].
[Näppäin 2] Tämä näppäin on oikea toimintonäppäin, jonka toiminta vaihtelee näytöllä olevan kuvauksen mukaisesti. [Näppäin 2] mahdollistaa usein toiminnon peruuttamisen, tai sovellus- tai asetusikkunan sulkemisen. Puhelinsovelluksessa [Näppäin 2] toimii pikanäppäimenä toiseen sovellukseen.
Painamalla pitkään [Näppäin 2] voit soittaa äänikomennolla varustettuun puhelinnumeroon puhelimissa, joissa ei ole omaa näppäintä tälle toiminnolle.
[Soita] Puhelinsovelluksessa oltaessa tämän näppäimen painaminen soittaa syötettyyn tai valittuun (näytöllä olevaan) puhelinnumeroon. Jos puhelinnumeroa ei syötetty, [Soita]-näppäin avaa viimeksi soitettujen puheluiden luettelon, josta voit valita numeron. Tekstiviestiä, multimediaviestiä tai sähköpostia kirjoitettaessa tämä näppäin lähettää avoinna olevan viestin.
[Lopeta] Tämä näppäin katkaisee meneillään olevan puhelun. Sitä käytetään myös pikanäppäimenä puhelinsovellukseen siirtymiseen.
[Muokkaa] Koska [Muokkaa]-näppäintä ei normaalisti käytetä kovin paljon (Muokkaa-valikon avaaminen tekstikentässä ja tekstilohkojen valinta), Nuance Accessibility Suite -ohjelma käyttää sitä ruudunlukutoimintojen aktivointinäppäimenä. Tässä ohjeessa siitä käytetään nimitystä [TALKS]-näppäin. Kaikissa S60 -puhelimissa ei ole [Muokkaa]-näppäintä; näissä puhelimissa [Valikko] toimii normaalisti [TALKS]-näppäimenä useimmissa puhelimissa; QWERTY-näppäimistöllä varustetuissa puhelimissa [CHR] toimii oletuksena [TALKS]-näppäimenä.
Jos [Muokkaa]-näppäin on [TALKS]-näppäin, tekstilohkon tai kohteen valitsemiseksi luettelosta paina [TALKS]-näppäintä, paina sitä uudelleen (kuulet “TALKS Muokkaa”), ja pidä näppäintä painettuna liikkuessasi navigointinäppäimellä haluamaasi suuntaan. Puhelimissa, joissa ei ole [Muokkaa]-näppäintä, pidä [#] painettuna kun liikut navigointinäppäimellä, tai käytä [Vaihto]-näppäintä QWERTY-näppäimistössä.
[Poista] Tätä näppäintä käytetään askelpalauttimena kaikissa tekstikentissä. Tiedosto- tai viestiluettelossa oltaessa näppäimellä voi poistaa aktiivisen objektin.
[1], [2], … [9] Puhelinsovelluksessa näillä näppäimillä voidaan syöttää haluttu puhelinnumero. Pitkään painettaessa aktivoituu pikavalintanumero, joka näppäimeen on määritetty. Muissa sovelluksissa oltaessa voidaan syöttää kirjaimia, numeroita tai välimerkkejä laitteissa, joissa ei ole QWERTY-näppäimistöä.
[0] Puhelinsovelluksessa tällä näppäimellä voidaan syöttää numero ”0”. Voit aktivoida web-selaimen puhelinsovelluksesta pitämällä [0]-näppäintä hetken painettuna. Muissa sovelluksissa oltaessa tällä näppäimellä voidaan syöttää välilyönti tai rivinvaihto.
[Valitse] S60-puhelimissa on viisitoiminen näppäin, jota kutsutaan navigointinäppäimeksi. Sillä voidaan liikkua valikoissa ja valita kohteita. Valitse kohde painamalla navigointinäppäimen keskustaa. Tässä ohjeessa käytetään navigointinäppäimen keskiosan painamisesta nimitystä [Valitse].
[Valitse]-näppäimellä voidaan nopeasti valita valikon kohde, avata viesti jne. sen sijaan, että sama toiminto valittaisiin sovelluksen Valinnat-valikosta. Jos puhelimessa on ns. “Aktiivinen valmiustila” -toiminto, [Valitse]-näppäin valitsee valittuna olevan sovelluskuvakkeen tai muun elementin valmiustilanäytöltä. Jos “Aktiivinen valmiustila” ei ole käytettävissä tai se on pois päältä, useimmat puhelimet mahdollistavat sovellusten määrittämisen kullekin navigointinäppäimen 5 suunnasta.
[*]
(tähti) Puhelinsovelluksessa tällä näppäimellä voidaan syöttää *-merkki. Esimerkiksi *#06# puhelimen IMEI-numeron selville saamiseksi. Paina [*] nopeasti kaksi kertaa syöttääksesi plusmerkin (+) puhelinnumeroon.
Tekstikentissä voit painaa [*] syöttääksesi välimerkkejä tai erikoismerkkejä sekä sopivan vaihtoehdon valitsemiseksi T9-sanakirjasta. T9:llä varustetuissa puhelimissa, joissa ei ole [Muokkaa]-näppäintä, [*] avaa luettelon lisävaihtoehdoista, kuten kirjoituskielen vaihto. Paina tällaisissa laitteissa [Pitkä *] päästäksesi symbolien luetteloon.
[#]
(risu) Tekstikentässä näppäimellä voidaan vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä sekä ottaa T9-sanakirja käyttöön tai pois käytöstä. Puhelimissa, joissa on [Muokkaa]-näppäin, pidä [#] hetken painettuna vaihtaaksesi aakkosnumeerisen (kirjaimet ja numerot) ja numeerisen syöttötilan välillä. Jos [Muokkaa] tai [Vaihto]-näppäintä ei ole, voit valita tekstiä pitämällä tätä näppäintä painettuna. Tätä näppäintä käytetään myös puhelinsovelluksessa erityiskomentojen syöttämiseen – esimerkiksi: *#0000# ohjelmistoversion selville saamiseksi.
[Ylös]
[Alas]
[Vasen]
[Oikea] Kohdistusnäppäimiä käytetään kohdistimen siirtämiseen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Tässä ohjeessa käytetään nimitystä navigointinäppäin. Navigointinäppäin mahdollistaa esim. kohdistimen siirtämisen tekstissä tai luettelon tai valikon selaamisen.
Joissakin S60-puhelimissa on mahdollista määrittää sovellus kuhunkin näppäimeen.
[Valikko] [Valikko]-näppäin avaa puhelimen päävalikon, jossa voit suorittaa sovelluksia, sekä valita missä järjestyksessä tiedot näytetään ja siirtää sovelluksia kansiosta toiseen. [Valikko]-näppäintä pitkään painettaessa avautuu tehtäväluettelo, jossa näytetään avoimet sovellukset ja voidaan vaihtaa sovelluksesta toiseen tai sulkea sovellus.
Jos puhelimessa ei ole [Muokkaa]-näppäintä, ja kun QWERTY-näppäimistöä ei käytetä, [Valikko]-näppäin toimii oletuksena [TALKS]-näppäimenä, ja sitä on painettava kahdesti alkuperäisen toiminnon aikaansaamiseksi.
[Virta] Näppäintä lyhyesti painettaessa avautuu valikko, josta voit valita käytettävän profiilin, lukita puhelimen tai katkaista siitä virran. Puhelimen virta katkeaa tai kytkeytyy päälle painettaessa tätä näppäintä pitkään.
2.1.2 S60 5th Edition: Kosketusnäyttöpuhelimet
Näissäkin laitteissa TALKS tekee mahdollisimman vähän muutoksia käyttöliittymään, jotta TALKS-käyttäjät voivat työskennellä näkevien henkilöiden kanssa ja saada tukea verkko-operaattoreilta, joiden tekninen tukitiimi ei välttämättä tunne TALKSia. Näin se toimii:
• Kun asetat sormen tai stylus-kynän puhelimen näytölle yli puoleksi sekunniksi, voit ”tutkia” näytön sisältöä liukumalla näyttöä pitkin. TALKS puhuu tunnistamansa sisällön sormesi tai stylus-kynän kohdalta ja vahvistaa myös värinäsignaalilla, kun kosketat uutta objektia. Senhetkiseen sijaintiin liittyvän toiminnon aktivoimiseksi nosta vain sormesi ja napauta näyttöä lyhyesti (ei ole väliä mihin kohtaan). Huomaa, että pyyhkäisyä vaativissa tilanteissa, kuten kineettinen vieritys puhelimissa, jotka tulevat tätä luettelojen vieritystapaa, aloituspaikalla on merkitystä; esimerkiksi luettelon kineettistä vieritystä varten sinun tulee pyyhkäistä alueella, jossa kyseinen luettelo on.
• Kun napautat tai pyyhkäiset muussa kun selaustilassa, suoritetaan vastaava toiminto. Tämä mahdollistaa puhelimen käytön näkeville henkilöille, vaikka TALKS on käynnissä. Voit käyttää tätä myös napauttaaksesi alueita, jotka on helppo löytää, kuten toimintonäppäimille [Näppäin 1] tai [Näppäin 2] kuuluvat alueet, tai muita pyyhkäisyä tai muuta elettä vaativia toimintoja.
• [Valikko]-näppäintä käytetään oletuksena TALKS-komentojen käynnistämiseen, ja sitä nimitetään tässä käyttöohjeessa [TALKS]-näppäimeksi. Tämän näppäimen painamisen jälkeen näkymätön ruudukko mahdollistaa halutun toiminnon valinnan etsimällä se selaustilassa, ja sen suorittamisen napauttamalla (lisätietoja kappaleessa 4.3). Paina [TALKS]-näppäintä kahdesti käyttääksesi sen alkuperäistä toimintoa.
• Vaikka useimmissa kosketusnäytöllä varustetuissa laitteissa on vain muutamia näppäimiä, TALKS mahdollistaa käyttäjien pääsyn moniin puhelimen osiin näppäimiä painamalla, mikä voi olla erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa puhelinta on käytettävä vain yhdellä kädellä. Tämä voi myös helpottaa navigointia. Äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä [suuremmalle] ja [pienemmälle] käytetään suuntanäppäimien [ylös] ja [alas] korvaamiseen tässä tarkoituksessa, ja näiden näppäimien pitkät painallukset siirtävät näytön eri alueille tai emuloivat [Valitse]-näppäintä, jota kosketusnäyttölaitteissa ei ole. Tämä äänenvoimakkuuden säätönäppäimien käyttö voidaan estää, jos sitä ei tietyssä tilanteessa haluta, ja se on oletuksena pois päältä sovelluksissa, joissa luultavimmin haluat käyttää näitä näppäimiä äänenvoimakkuuden säätöön, kuten puhelun aikana tai musiikkisoittimessa. (Lisätietoja kappaleessa Liite A: Yhteenveto TALKSin näppäinkomennoista.)
• Kun tarkastelet web-sivua TALKSin avulla, voit käyttää äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä siirtymiseen riviltä toiselle tai kohdalla olevan web-elementin suorittamiseen, ja lisäksi TALKS käyttää näkymätöntä ruudukkoa pikanavigointiin web-sivujen tiettyihin objekteihin, kuten otsikoihin tai linkkeihin (lisätietoja kappaleessa 5.3.1). Tällöin näkevät eivät voi käyttää web-sivua tavalliseen tapaan. He kuitenkin näkevät missä olet, koska parhaillaan luettava näytön alue vieritetään näkyviin.
Seuraavassa luettelossa ovat kosketusnäyttöpuhelimien tyypilliset näppäimet ja niiden toiminnot. Huomaa, että joissakin laitteissa, kuten Nokia N97 tai N97 Mini, on myös QWERTY-näppäimistö, joka voi olla erityisen hyödyllinen tekstin nopeaan syöttämiseen tai TALKS-komentojen suorittamiseen.
Taulukko 2
Näppäin Kuvaus
[Soita] Paina tätä näppäintä valitaksesi puhelinnumeron puhelinmuistiosta. Voit käyttää tätä näppäintä myös soittaaksesi henkilölle, joka on valittuna yhteystietoluettelosta. Jos puhelinnumeroa ei ole syötettynä, [Soita]-näppäin avaa viimeksi soitettujen puheluiden luettelon, josta voit valita numeron. Tekstiviestiä, multimediaviestiä tai sähköpostia kirjoitettaessa tämä näppäin lähettää avoinna olevan viestin. Kun pidät tätä näppäintä hetken painettuna, voit antaa puhekomennon.
Huomaa, että tämä näppäin voi olla pelkkä kosketuksen tunnistava alue, kuten Nokia N97 tai N97 Mini -puhelimissa, tai se voi olla fyysinen näppäin, kuten Nokia 5800 tai X6-puhelimissa.
[Lopeta] Tämä näppäin katkaisee meneillään olevan puhelun. Sitä käytetään myös pikanäppäimenä puhelinsovellukseen siirtymiseen.
Huomaa, että tämä näppäin voi olla pelkkä kosketuksen tunnistava alue, kuten Nokia N97 tai N97 Mini -puhelimissa, tai se voi olla fyysinen näppäin, kuten Nokia 5800 tai X6-puhelimissa.
[Valikko] [Valikko]-näppäin avaa puhelimen päävalikon, jossa voit suorittaa sovelluksia, muuttaa tietojen järjestystä valikoissa ja siirtää sovelluksia kansiosta toiseen. [Valikko]-näppäintä pitkään painettaessa avautuu tehtäväluettelo, jossa näytetään avoimet sovellukset ja voidaan vaihtaa sovelluksesta toiseen tai sulkea sovellus.
Huomaa, että [Valikko]-näppäintä käytetään oletuksena [TALKS]-näppäimenä ja sitä on painettava kahdesti sen alkuperäisen toiminnon käyttämiseksi.
[Lukitse] Tämä on liukukytkin, joka mahdollistaa puhelimen lukitsemisen ja avaamisen. Puhelimen ollessa lukittuna et voi käyttää kosketusnäyttöä etkä muita näppäimiä.
[Suuremmalle], [Pienemmälle] Ilman TALKSia, tai kun poistat niiden navigointitoiminnon käytöstä, näitä näppäimiä voidaan käyttää äänenvoimakkuuden säätöön puhelun tai audiokuuntelun aikana. TALKS antaa näille näppäimille uuden toiminnan navigointinäppäiminä: Lyhyet painallukset siirtävät ylös- ja alaspäin luettelossa tai tekstikentässä, pitkä painallus mahdollistaa näytön eri alueiden valinnan tai kohdalla olevan objektin valinnan.
[Virta] Näppäintä lyhyesti painettaessa avautuu valikko, josta voit valita käytettävän profiilin, lukita puhelimen tai katkaista siitä virran. Puhelimen virta katkeaa tai kytkeytyy päälle painettaessa tätä näppäintä pitkään.
2.2 Puhelun soittaminen
Voit soittaa kahdella tavalla – syöttämällä puhelinnumeron tai valitsemalla nimen puhelinmuistiosta (osoitekirjasta).
Puhelun soittaminen syöttämällä numero:
1. Siirry valmiustilasovellukseen painamalla [Lopeta]-näppäintä; kosketusnäyttöpuhelimissa valitse [Näppäin 1] (Puhelin) valmiustilassa avataksesi tekstikentän ja syöttääksesi puhelinnumeron virtuaalinäppäimistön avulla. Huomaa, että joissakin puhelimissa virtuaalinäppäimistö avautuu painamalla [keskimmäistä] toimintonäppäintä kosketusnäytöllä. Näppäin sijaitsee [Näppäin 1] ja [Näppäin 2] välissä.
2. Näppäile puhelinnumero, johon haluat soittaa.
Huomaa: Voit poistaa numeron painamalla [Poista].
3. Paina [Soita].
Puhelun soittaminen puhelinmuistion avulla:
1. Käynnistä Puhelinmuistio-sovellus; se löytyy usein sovellusluettelosta tai erityisestä toimintonäppäimestä valmiustilanäytöllä, johon pääset painamalla [Lopeta]. Vaihtoehtoisesti pääset Puhelinmuistio-sovellukseen puhelimen valikosta ja painamalla [Valitse]-näppäintä tai kaksoisnapauttamalla sen käynnistämiseksi.
Puhelinmuistio avautuu.
2. Valitse nimi jommallakummalla seuraavista tavoista:
• Paina [Ylös] tai [Alas], kunnes tulet halutun nimen kohdalle.
Tai
• Näppäile kirjaimia nimen alusta tarkentaaksesi hakuluetteloa ja paina sitten [ylös] tai [alas] , kunnes tulet halutun nimen kohdalle.
Kosketusnäyttöpuhelimissa voit valita nimen napauttamalla sitä ja napauttamalla sitten toimintonäppäintä näytön alaosassa halutun toiminnon valitsemiseksi. Voit vierittää sivua ylös/alas napauttamalla vierityspalkin ylä-/alareunaa näytön oikeassa reunassa. Voit syöttää kirjaimia näytettävien kohteiden rajaamiseksi napauttamalla muokkauskenttää nimien alla ja valita sitten jonkin näytettävistä kirjaimista.

[Oikea]- tai [vasen]-näppäimiä painamalla voit vaihtaa ryhmien välillä, jos yhteystiedot on ryhmitelty. Jos yhteystiedoissasi on enemmän kuin kaksi välilehteä, paina [oikea]-näppäintä uudelleen saadaksesi muut ryhmät esiin.
Kosketusnäyttöpuhelimissa napauta välilehden otsikon oikealle puolelle päästäksesi seuraavaan välilehteen. Vaihtoehtoisesti voi painaa [pitkä suuremmalle] ja valita sitten välilehden [suuremmalle]- ja [pienemmälle]-näppäimillä; vahvista painamalla [pitkä pienemmälle].
3. Paina [Soita].
Jos nimeen on liitetty vain yksi numero, puhelin soittaa tuohon numeroon. Jos nimeen liittyy useampia numeroita, puhelin esittää numerot, jotta voit valita niistä haluamasi.
Puhelun aikana voit pitää puhelinta korvallasi tai käyttää kaiutinta.
Vaihtaminen tavallisen puhelun ja kaiutinpuhelun välillä:
• Paina [Näppäin 2].
Äänenvoimakkuuden säätö:
• Paina Äänenvoimakkuus-näppäintä haluttuun suuntaan. Ellei erillistä näppäintä ole, paina [Vasen] tai [Oikea].
2.3 Puheluun vastaaminen ja soittajan numeron kysyminen
Kun puhelin soi, tulee puhelinsovellus automaattisesti aktiiviseksi. Vaihtoehtosi ovat:
• Vastaa puheluun: Paina [Soita]-näppäintä.
• Ilman kosketusnäyttöä olevissa puhelimissa: Vaienna soittoääni ja anna TALKSin ilmoittaa soittajan nimi (jos saatavana): Paina [Näppäin 2] (Vaienna) puhelimen soidessa. Voit kuunnella ilmoituksen uudelleen painamalla [TALKS], [Ylös].
• Torju tuleva puhelu (koska tahansa): Paina [Lopeta].
Kosketusnäyttöpuhelimissa paras tapa varmistaa, että voit lukea soittajan nimen tai numeron, on lukita näppäimet. Puhelimen soidessa voit painaa [Lukitse]-näppäintä, joka vapauttaa kosketusnäytön ja vaientaa soittoäänen; sitten voit tutkia näyttöä soittajan nimen tai numeron lukemiseksi, tai painaa [TALKS], [suuremmalle] saadaksesi sen puhutettua.
2.4 Tekstin syöttäminen
Tekstin kirjoittamiseen puhelimella on kaksi tapaa:
• Käytetään perinteistä kirjoitustapaa, jossa numeron painaminen kerran, kaksi tai useammin antaa eri kirjaimen.
• Nopeutetaan kirjoittamista sanakirjan avulla (kutsutaan myös nimellä T9®), jossa kutakin kirjainta vastaavaa numeroa painetaan vain kerran ja ohjelma yrittää ”arvata” mitä sanaa tarkoitettiin.
QWERTY-näppäimistöllä ja numeronäppäimistöllä varustetut puhelimet tarjoavat T9:n laajennuksen, nimeltä XT9®. T9:n toimintojen lisäksi XT9 tarjoaa sanojen täydennyksen ja korjauksen.
Kosketusnäyttöpuhelimissa, jossa ei ole fyysistä näppäimistöä tai näppäimiä, suosittelemme käyttämään virtuaalista numeronäppäimistöä tekstin syöttämiseen, koska näppäimet on helppo erottaa pienen harjoittelun jälkeen ja XT9 auttaa nopeuttamaan syöttöä, kun olet harjoitellut sen käyttöä. Huomaa, että sinun on napautettava tekstikenttää tai painettava [pitkä pienemmälle] valitussa tekstikentässä virtuaalinäppäimistön avaamiseksi. Muokatessasi voit käyttää virtuaalisia [vasen] ja [oikea] näppäimiä tarkastaaksesi syöttämäsi tekstin; kun olet valmis, paina “Sulje”-näppäintä näytön vasemmassa yläkulmassa. Numeronäppäimistön näppäimien toiminta selostetaan jäljempänä.
2.4.1 Perinteinen tekstinsyöttö
Jokaisen numeronäppäimen alle on sijoitettu useita kirjaimia, ja joudut ehkä painamaan näppäintä useita kertoja saadaksesi halutun kirjaimen. Esimerkiksi kirjoittaaksesi nimen Charlie, aloitat painamalla [2] kolme kertaa. Ensimmäinen painallus antaa kirjaimen a , toinen kirjaimen b ja kolmas kirjaimen c. Seuraavaksi paina näppäintä [4] kaksi kertaa saadaksesi kirjaimen h ja niin edelleen.
Saman kirjaimen syöttäminen kahdesti:
• Paina kyseisen kirjaimen näppäintä, pidä pieni tauko (kohdistin palaa näytölle) ja käytä sitten samaa näppäintä uudelleen.
Numeron syöttäminen:
• Pidä kyseisen numeron näppäintä painettuna sekunnin verran. Huomaa, että tätä ei vielä tueta kosketusnäytöille; paina sen sijaan vastaavaa näppäintä, kunnes vastaava numero tulee esiin, tai paina [#]-näppäintä kunnes tekstikenttä vaihtuu numerotilaan, jolloin voit syöttää numeroita.
Taulukko 3 esittelee numeronäppäimet, joihin on liitetty kirjaimia tai muita merkkejä. Variantit viittaavat kielikohtaisiin erikoismerkkeihin, kuten korostus- ja ääntämismerkkeihin.
Taulukko 3
Numero-näppäin Merkit
1 Välimerkit ja symbolit
2 a, b, c, 2 sekä a:n ja b:n variantteja
3 d, e, f, 3 sekä d:n ja e:n variantteja
4 g, h, i, 4 sekä i:n variantteja
5 j, k, l, 5, punnan merkki (#)
6 m, n, o, 6 sekä n:n ja o:n variantteja
7 p, q, r, s, 7, saksalainen ”kaksois-s”, dollarin merkki ($)
8 t, u, v, 8 sekä u:n variantteja
9 w, x, y, z, 9, y aksentilla sekä islantilainen thorn (þ)
0 0, välilyönti, rivinvaihto
Joillakin ei-numeronäppäimillä on erikoiskäyttöjä:
• [*]: Jos painat tätä näppäintä tekstikentässä käyttäessäsi [Muokkaa]-näppäimellä varustettua puhelinta, saat luettelon välimerkeistä ja symboleista. Siirry haluamasi merkin kohdalle navigointinäppäimellä ja paina [Valitse] merkin lisäämiseksi tekstiin. Jos [Muokkaa]-näppäintä ei ole, näppäin avaa luettelon viimeksi käytetyistä symboleista, ja voit painaa [Alas]-näppäintä saadaksesi lisää vaihtoehtoja. Tässä tapauksessa pitkä [*] painallus vie sinut suoraan symbolien luetteloon. Huomaa, että symboliluetteloa ei vielä tueta pelkällä kosketusnäytöillä varustetuille laitteille, joten sen käyttöä tulisi välttää. Sitä voidaan kuitenkin käyttää näppäimistöltä laitteissa, joissa on sekä kosketusnäyttö että näppäimistö.
• [#]: Tällä näppäimellä on useita toimintoja riippuen siitä, miten sitä käytetään:
 Jos painat [#] normaalisti, seuraavien kirjaimien koko vaihtuu isoksi tai pieneksi kirjaimeksi. Puhelinsovellus päättelee automaattisesti, kumpi koko on sopiva. Puhelimissa, joissa ei ole [Muokkaa]-näppäintä, [#]-näppäimen lisäpainallukset vaihtavat muokkaustilojen välillä, mukaan lukien sanakirja päälle tai pois, sekä numeerinen tila.
 Pitämällä [#] painettuna [Muokkaa]-näppäimellä varustetussa puhelimessa, syöttötila vaihtuu aakkosnumeerisen (kirjaimet ja numerot) ja numeerisen tilan välillä. Tätä käytetään tekstin merkitsemiseen puhelimissa, joissa ei ole [Muokkaa]-näppäintä.
 Jos painat [#] kahdesti peräkkäin [Muokkaa]-näppäimellä varustetussa puhelimessa, saat T9-sanakirjan käyttöön tai pois käytöstä.
Huomaa: Kun painat [#], TALKS ilmoittaa kirjainkoon ja syöttötilan (aakkosnumeerinen tai numeerinen). Jos T9-tekstinsyöttötapa on käytössä, TALKS ilmoittaa “sanakirja.” (Voit myös painaa [TALKS], [pitkä Näppäin 2] saadaksesi TALKSin lukemaan tämän tiedon; lisätietoja kappaleessa4.1.5), ja se luetaan oletuksena automaattisesti tullessasi tekstikentän kohdalle.
2.4.2 Ennakoiva tekstinsyöttö (T9)
T9-toiminnon aktivointi:
• [Muokkaa]-näppäimellä varustetuissa puhelimissa paina [#],[#] tai paina [TALKS], [TALKS] ja valitse Sanakirja.
• Ilman [Muokkaa]-näppäintä olevissa puhelimissa paina [#] useita kertoja, kunnes TALKS ilmoittaa “sanakirja”.
T9-toimintoa käytettäessä riittää, että sanan kutakin kirjainta painetaan vain kerran. Sanakirja yrittää siten “arvata” sanan, jota kirjoitettiin. Kun kirjain näppäillään, sanakirja etsii parhaiten sanaan soveltuvan kirjaimen ja voi myös muuttaa sanan kaikki kirjaimet vastaamaan uutta “arvausta”. Kun lopetat sanan syöttämisen, se tulee puhelimen ruudulle.
Huomaa: Jokainen kirjain on näppäiltävä; sanakirja ei täydennä kirjoitettuja sanoja.
Jos sanan kirjoittamisen jälkeen sanakirjan ehdottama sana on oikea, voit syöttää välimerkin tai aloittaa seuraavan sanan syöttämisen.
Välimerkin syöttäminen:
• Pisteen saat painamalla [1].
• Muun kuin pisteen syöttämiseksi paina [1], [*]. Paina sitten [*] toistuvasti, kunnes löydät haluamasi välimerkin.
Jos sanakirjan ehdottama sana ei ollut se mitä halusit, toimi yhdellä seuraavista tavoista:
• Sanakirjan ehdottamien sanojen selaaminen: Kun kohdistin on sanan kohdalla, paina [*]-näppäintä kunnes haluamasi vaihtoehto löytyy. Valitse sitten sana.
• Kaikkien sanakirjan tarjoamien ehdotusten selaaminen: [Muokkaa]-näppäimellä varustetuissa puhelimissa valitse [Muokkaa] ja Sanakirja. Valitse sitten Sanavaihtoehdot. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos sanavaihtoehtoja on enemmän kuin yksi. Puhelimissa, joissa ei ole [Muokkaa]-näppäintä, voit painaa [Näppäin 1] (Valinnat) päästäksesi tekstinsyöttövalikkoon toiminnon löytämiseksi.
• Jos yksikään ehdotetuista sanoista ei ole oikea, muokkaa sanaa perinteisellä tekstinsyöttötavalla. Paina [Näppäin 1] (Kirjoita).
2.4.3 Ennakoiva tekstinsyöttö (XT9)
XT9 lisää T9:n toimintoihin sanojen täydennyksen ja korjauksen. Tämä selostetaan Nokia E71:n pohjalta. Puhelimessa on QWERTY-näppäimistö, jonka kanssa T9 ei olisi kovinkaan järkevä.
Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai pois käytöstä:
• Paina [Fn]+[Välilyönti] saadaksesi tekstinsyöttövaihtoehdot esiin.
• Valitse Ennakoiva teksti, sitten Päälle tai Pois.
Ennakoivan tekstinsyötön asetusten muuttaminen:
• Paina [Fn]+[Välilyönti] saadaksesi tekstinsyöttövaihtoehdot esiin.
• Valitse Asetukset.
Valittavana ovat seuraavat asetukset:
• Oikeinkirjoituksen korjaus: Asetuksella Keskitaso XT9 korjaa sanat samankaltaisuuden perusteella. Korkea tarkastaa lisäksi mahdollisuuden, että olet painanut väärää näppäintä, joka on lähellä haluamaasi. Jos asetat tämän tilaan Pois, sanojen korjausta ei tehdä.
• Sanan automaattinen täydennys: Kun tämä vaihtoehto on päällä, luettelo ehdotetuista täydennyksistä esitetään, kun sanasta on kirjoitettu muutamia kirjaimia. Jos toiminto on pois päältä, joudut kirjoittamaan kaikki kirjaimet. Sanan täydentäminen olettaa, että käyttäjä pystyy hahmottamaan kaikki ehdotetut sanan täydennykset, joten toiminnon käyttö vaatii heikkonäköiseltä henkilöltä paljon harjoittelua.
• Ehdotettavat sanat: Jos jompikumpi edellä mainituista vaihtoehdoista on päällä, tämä määrittelee ehdotettavien sanojen maksimimäärän.
Kun kirjoitat tekstiä XT9-toiminnon ollessa päällä, kirjoitettujen kirjainten perusteella ehdotettavaa sanaa käytetään oletuksena. Voit painaa [Alas]-painiketta saadaksesi luettelon ehdotetuista vaihtoehdoista ja valita jonkin niistä painamalla [Oikea]-näppäintä, tai [Ylös]-painiketta päästäksesi juuri syöttämääsi tekstiin, ja painaa [Oikea]-näppäintä käyttääksesi tekstiä ja lisätäksesi sen sanakirjaan.
2.5 Nimen lisääminen puhelinmuistioon
1. Paina puhelinmuistiossa [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Uusi yhteystieto. Kosketusnäyttöpuhelimissa voit vain painaa [Näppäin 5] (Uusi yhteystieto).
Käyntikortti avautuu.
2. Syötä henkilön nimi ja vähintään yksi puhelinnumero. Kosketusnäyttöpuhelimissa on parasta käyttää [pienemmälle]- ja [suuremmalle]-näppäimiä valitaksesi muokattavan kentän ja sitten joko napauttaa sitä tai painaa [pitkä pienemmälle] virtuaalinäppäimistön avaamiseksi, koska TALKS puhuu vain valittuna olevan tekstikentän näyttöä tutkiessasi.
3. Jos haluat syöttää lisätietoja – esimerkiksi toisen puhelinnumeron – paina [Näppäin 1] (Valinnat), valitse Lisää tieto ja syötä haluamasi lisätieto.
4. Paina [Näppäin 2] (Valmis) tallentaaksesi tiedot puhelinmuistioon.
2.6 Tekstiviestin lähettäminen
1. Paina [Valikko] ja valitse Viestit.
2. Paina [Valitse ] valitaksesi ensimmäisen vaihtoehdon, Uusi viesti.
3. Paina [Valitse] valitaksesi tekstiviestin (tarvittaessa voit valita myös Multimediaviesti tai Sähköpostiviesti). Uudemmissa puhelimissa järjestelmä valitsee oikean viestityypin oletuksena automaattisesti.
Tekstiviesti-ikkuna avautuu.
4. Syötä kontaktisi puhelinnumero jommallakummalla seuraavista tavoista.
• Syötä puhelinnumero Vastaanottaja-kenttään.
Tai
• Paina [Näppäin 1] (Valinnat), valitse Lisää vastaanottaja, valitse kohta puhelinmuistiosta ja paina [Näppäin 1] (OK) valinnan vahvistamiseksi.
5. Paina Tekstiviesti-ikkunassa kerran [Alas] päästäksesi tekstikenttään, syötä ja muokkaa sitten viestisi.
6. Paina [Soita] viestin lähettämiseksi.
2.7 Profiilien käyttäminen ja soittoäänien vaihtaminen
Profiilien avulla voidaan nopeasti vaikuttaa siihen, miten puhelin ilmoittaa tulevista puheluista tai tekstiviesteistä. Tavallisesti puhelimessa on useita esiasennettuja profiileja, kuten ”Yleinen” (käytössä kun puhelin käynnistetään ensimmäistä kertaa), ”Äänetön” ja ”Kokous”. Profiileissa voidaan määritellä esimerkiksi se, mitä soittoääntä käytetään, onko värinähälytys päällä, sekä ovatko näppäinäänet käytössä. Voit vaihtaa kaikkien muiden profiilien nimet paitsi Yleinen-profiilin.
Profiilin vaihtaminen:
• Paina lyhyesti [Virta]-näppäintä ja valitse profiili valikosta.
Profiilin muokkaaminen:
1. Paina [Valikko] ja valitse Profiilit. Joissakin puhelimissa tämä löytyy kansiosta “Ohjauspaneeli” tai “Asetukset”.
2. Valitse profiili, jota haluat muokata.
3. Valitse Valinnat-valikosta Muokkaa.
4. Valitse ominaisuus, jota haluat muokata.
5. Selaa vaihtoehtoja ja paina [Valitse] valitaksesi vaihtoehdon.
2.8 Internetin selaaminen
2.8.1 Webin käyttö
Nuance Accessibility Suite S60-puhelimille mahdollistaa S60 3rd Edition -versiota käyttävillä puhelimilla Nokian web-selaimen käytön sekä Nokian WAP-selaimen käytön. Se ei tue Opera- tai NetFront®-selaimia, vaikka ne ovatkin esiasennettuina tietyissä S60-puhelimissa. Web-selaimen nimi on Internet ja se sijaitsee puhelimen päävalikossa. Se on käytettävissä vain S60 3rd Edition -puhelimissa. WAP-selain löytyy puhelimen päävalikon kohdasta Web tai Palvelut. Puhelimissa, joissa on S60 3rd Edition FP1 tai uudempi, ei enää ole erillistä kuvaketta Nokian WAP-selaimen käynnistämiseen, vaan Web-selain käynnistää sen automaattisesti, kun katsellaan ”perinteistä” WAP-sivua (WML). Vaihtoehto WWW viittaa yleensä muihin selaimiin.
Nokian WAP-selain mahdollistaa WAP- (Wireless Application Protocol) ja rajoitetusti myös HTML-sivujen selaamisen internetistä. WAP on avoin, globaali spesifikaatio, joka mahdollistaa monenlaisten tietojen käytön langattomilla laitteilla. WAP-sivut ovat kämmenlaitteille optimoituja sivuja, jotka latautuvat HTML-sivuja nopeammin.
TALKS tukee Web-selainta täysin lataamalla sen sisällön virtuaalipuskuriin samalla tavoin kuin tietokoneella käytettävät ruudunlukuohjelmat. Näppäinkomentojen avulla pääset helposti siihen sivun osaan, josta olet kiinnostunut. WAP-selaimen kanssa TALKS ei kuitenkaan pysty hyödyntämään selaimessa ladattuna olevaa WML- (Wireless Markup Language) tai HTML-koodia. Tämän vuoksi TALKS voi lukea vain sen, mitä puhelimen näytöllä näkyy. Tästä johtuen TALKS ei myöskään pysty lukemaan automaattisesti sivun sisältöä tai kertomaan sivun rakenteeseen liittyviä tietoja, kuten web-selainta käytettäessä tapahtuisi. TALKS pystyy kuitenkin lukemaan sivulla olevan tekstisisällön ja valittujen html-elementtien tiedot. Se, miten paljon informaatiota sivuilta saadaan, vaihtelee WAP-selaimen eri versioissa. Yleisesti uudemmat puhelimet tai ohjelmaversiot tarjoavat paremmin tukea HTML-sivuille kuin vanhemmat.
2.8.2 Puhelimen asetusten mukauttaminen
Jotta internet-yhteys muodostuisi, on puhelimessa oltava tarvittavat yhteysasetukset. Nämä vaihtelevat laitteesta ja operaattorista riippuen. Tavallisesti operaattori lähettää asiakkaalle asetukset sisältävän viestin, jolloin ne tulevat käyttöön automaattisesti viestin avaamisen ja operaattorin lähettämien ohjeiden noudattamisen jälkeen. Kysy operaattoriltasi, onko tällaisen asetusviestin tilaaminen mahdollista. Jos ei ole, operaattorin asiakaspalvelu osaa luultavasti neuvoa asetusten tekemisessä.
Huomaa: Jos sinulla on Nokian puhelin, saat tilattua asetusviestin myös Nokian web-sivuilta (http://www.nokia.com). Valitse sijaintisi, sitten Tuki ja Puhelimen Asetukset. Seuraa ohjeita ja syötä tarvittavat tiedot. Nokia lähettää asetusviestin puhelimeesi veloituksetta.
Uudemmissa Nokia-puhelimissa on myös Asetukset-apuohjelma., jonka löydät päävalikosta. Apuohjelma tunnistaa verkko-operaattorisi automaattisesti ja tekee sitten internet-asetukset.
2.8.3 Web-selaimen käytön aloittaminen
2.8.3.1 Selaimen käynnistäminen ja asetusten tekeminen
Voit käynnistää web-selaimen kaikissa S60 3rd Edition -puhelimissa valitsemalla [Valitse]-näppäimellä Internet-kuvakkeen, joka on puhelimen päävalikossa. Toinen tapa käynnistää selain puhelimessa, jossa on S60 3rd Edition FP1, on painaa [0]]-näppäintä sekunnin ajan valmiustilanäytössä.
Kun katselet mitä tahansa web-sivua, voit näyttää kirjanmerkkiluettelon painamalla [Näppäin 1] (“Valinnat”) ja valitsemalla ”Kirjanmerkit”. Voit kirjoittaa web-osoitteen, kun kirjanmerkit ovat näkyvissä. Huomaa, että web-selain lisää osoitteen alkuun automaattisesti tekstin “http://www.” ja sinun on poistettava se, jos haluamasi osoite ei ala näin.
”Valinnat” ja ”Asetukset” valitsemalla voit muuttaa selaimen asetuksia, jotka on jaoteltu kolmeen tai neljään ryhmään.
Selaimen voi asettaa näyttämään käynnistyessään kirjanmerkkiluettelon tai tietyn web-sivun. Voit myös poistaa kuvien latauksen käytöstä säästääksesi aikaa ja vähentääksesi tietoliikennettä.
Varmistaaksesi, että TALKSin selaintuki on käytettävissä, älä kytke Java/ECMA-skriptien tukea pois käytöstä.
2.8.3.2 Webin selaaminen TALKSin avulla
Päästäksesi alkuun TALKSin ja web-selaimen käytössä, etsi sanaa ”Wikipediasta”, ilmaisesta verkkotietosanakirjasta.
a. Käynnistä selain
b. Jos kirjanmerkkiluettelo ei ole näkyvissä, paina [Näppäin 1] (“Valinnat”) ja valitse “Kirjanmerkit”.
c. Kirjoita “wikipedia.com”; huomaa, että selain lisää automaattisesti http://www. syöttämäsi tekstin alkuun. Kosketusnäyttöä käyttäessäsi saattaa olla tarpeen painaa ensin [Näppäin 1] (“Valinnat”) ja valita sitten “Siirry” ja “Uusi web-sivu” valikosta syöttökentän avaamiseksi.
d. Paina [Näppäin 1] (“Siirry”) avataksesi www.wikipedia.com-sivuston. Kosketusnäyttöä käyttäessäsi valitse ensin “Valmis”-näppäin virtuaalinäppäimistön sulkemiseksi.
e. Kun sivu on latautunut, ohjelma lukee sivulla olevien otsikoiden ja linkkien määrän.
f. Löytääksesi tekstilaatikon, johon hakusana kirjoitetaan, voit painaa [8]-näppäintä, mikä vastaa “T”-näppäintä puhelimesi näppäimistössä, tai tutkia kosketusnäyttöä löytääksesi “Seuraava tekstikenttä” -virtuaalinäppäimen ja napauttaaksesi sitä.
g. Paina sitten [Valitse] (tai kosketusnäyttöpuhelimessa [pitkä pienemmälle]) syöttääksesi hakusanan “The Beatles” Jos tekstin syöttämistä varten avautuu ponnahdusikkuna, valitse [Näppäin 1] (“OK”) sulkeaksesi sen kirjoittamisen jälkeen.
h. Paina [Alas]-näppäintä, kunnes löydät painikkeen ja sitten [Valitse] (tai [pitkä pienemmälle]) etsiäksesi hakusanaa Wikipediasta.
i. Kun sivu on latautunut, kuulet uuden sivun otsikoiden ja linkkien määrän.
j. Voit nyt lukea tekstiä riveittäin painamalla [Alas] tai [Ylös] ja voit tavata valitsemasi rivin painamalla [TALKS], [pitkä Ylös].
k. Painamalla [4], joka vastaa ”H”-näppäintä, voit selata otsikoita, kunnes löydät ”Contents”-otsikon. Kosketusnäyttöä käyttäessäsi tutki sitä löytääksesi “Seuraava otsikko” -virtuaalinäppäimen ja napauttaaksesi sitä.
l. Lue sisällysluetteloa riveittäin ja paina [Valitse]]-näppäintä siirtyäksesi vastaavaan tekstiin samalla web-sivulla.
m. Voit painaa [TALKS], [Alas] lukeaksesi koko tekstin nykyisen sivun loppuun saakka.
n. Kun olet käyttänyt [4]]-näppäintä otsikoihin siirtymiseen, voit käyttää [*]- ja [#]-näppäimiä edelliseen ja seuraavaan otsikkoon siirtymiseen. Kosketusnäytöllä voit tutkia sitä löytääksesi “Toista taaksepäin” ja “Toista eteenpäin” -virtuaalinäppäimet.
Täydellinen luettelo web-sivua web-selaimessa luettaessa käytettävissä olevista komennoista on luvussa 5.
2.8.4 WAP-selaimen käytön aloittaminen
Seuraava koskee puhelimia, joissa WAP-selain käynnistetään erikseen; se ei koske laitteita, joissa on S60 3rd Edition FP1 tai uudempi.
2.8.4.1 WAP-selaimen käynnistäminen ja asetusten tekeminen
Käynnistä WAP-selain toisella seuraavista tavoista:
• Valitse päävalikosta Web tai Palvelut, puhelinmallista riippuen.
Näkyviin tulee kirjanmerkkien luettelo, jossa useimmiten on muutamia ennalta määriteltyjä kirjanmerkkejä.
Tai
• Paina puhelinsovelluksessa [0]-näppäintä noin sekunnin ajan.
Selain avaa sivun, joka määriteltiin WAP-yhteytesi asetuksissa.
Huomaa: Voit avata kirjanmerkkien luettelon web-sivun ollessa näkyvissä painamalla [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitsemalla Kirjanmerkit.
Varmistaaksesi, että TALKS toimii parhaalla mahdollisella tavalla selaimen kanssa, voit valita tekstikuvausten esittämisen kuvien sijasta.
Selaimen asettaminen esittämään tekstikuvaukset kuvien sijasta:
1. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Asetukset.
2. Aseta Näytä kuvat tilaan Ei.
2.8.4.2 Hakukone
Internetin suosituimpia hakukoneita on Google®, ja nyt voit käyttää sitä matkapuhelimellasi. Googlen WAP-sivut on optimoitu langattomia laitteita varten.
Googlen käyttö:
1. Kirjoita Kirjanmerkit-ikkunassa seuraava komento:
wap.google.com.
2. Paina [Näppäin 1] (Siirry).
Jos internet-yhteys ei ollut käynnissä, puhelimesi pyytää lupaa avata internet-yhteys. Kun Googlen etusivu on latautunut, TALKS lukee automaattisesti toimintonäppäimet (Valinnat ja Takaisin) sekä kaiken sivulla olevan tekstin ensimmäiseen aktiiviseen objektiin asti.
TALKS lukee valitut objektit “kohdistettuina”. Kun objektit vieritetään näkyviin mutta niitä ei valita, TALKS nimeää ne tyypin perusteella. Valittavia objekteja ovat linkit, tekstikentät, valintaruudut, luettelot jne.
Siirtyminen toiseen valittavaan objektiin:
• Paina [Ylös], [Alas], [Vasen] tai [Oikea].
Huomaa: Jos painat [Vasen] tai [Oikea] eikä valittavia objekteja ole valitussa suunnassa, jotkut selainversiot siirtyvät web-sivun seuraavaan tai edelliseen näyttöön.
Tekstin vierittäminen rivi kerrallaan:
• Paina [Alas] tai [Ylös].
Google-haun suorittaminen:
1. Paina [Alas] ja kuuntele TALKSin puhumat kohteet.
2. Odota ilmoitusta “Kohdistettu muokkaa”, joka merkitsee, että olet tullut muokattavaan (teksti)kenttään.
3. Syötä teksti, jota haluat hakea. Jos puhelimesi käyttöjärjestelmä on Symbian versio 6.1, paina [Valitse] ja kirjoita siten teksti. Kirjoita esimerkiksi:
Nuance Talks
4. Paina [Alas].
TALKS ilmoittaa “Kohdistettu painike Google-haku”.
5. Paina [Valitse] aktivoidaksesi Google-haun painikkeen.
Hakutulokset näytetään ja TALKS lukee sivun.
6. Paina [Alas] löytääksesi sopivan hakutuloksen. (Esimerkissämme Nuance TALKS -sivu on lähellä hakutulosten yläreunaa.)
7. Kun kuulet TALKSin ilmoittavan sivun, paina [Valitse].
Selain avaa valitun sivun. Esimerkissämme avautuu Nuance TALKS web-sivu. Huomaa, että TALKSin sivuilla on linkki Ohita navigointi lähellä yläreunaa. Se vie sinut suoraan sivun pääsisältöön. Tämä toiminto on hyödyllinen myös näkeville käytettäessä internetiä langattomilla laitteilla.
2.9 Ohjeaiheen lukeminen
Monet puhelimesi toiminnoista selostetaan online-ohjeessa. Tässä kappaleessa selostetaan online-ohjeen käyttö S60 2nd Edition ja S60 3rd Edition -puhelimilla FP1:een asti. S60 3rd Edition FP2 ja 5th Edition -puhelimissa käytetään erilaista ohjejärjestelmää, jota TALKS&ZOOMS ei vielä tue.
Tyypillisesti, jos Valinnat-valikko on käytettävissä, se sisältää Ohje-vaihtoehdon, joka vie sinut suoraan lyhyeen ohjeaiheeseen aktiivisesta sovelluksesta.
Ohjeaiheen lukeminen:
1. Valitse päävalikosta Ohje.
Ohjeaiheiden luettelo avautuu.
2. Etsi sisältö yhdellä seuraavista tavoista:
• Selaa ohjeaiheiden luetteloa painamalla [Ylös] tai [Alas]. Kun tulet kiinnostavan aiheen kohdalle, paina [Valitse] avataksesi aliaiheiden luettelon. Paina [Ylös] tai [Alas] selataksesi niitä.
• Kirjoita hakukenttään etsimäsi aiheen 1-2 alkukirjainta. Kun tulet kiinnostavan aiheen kohdalle, paina [Valitse] avataksesi aliaiheiden luettelon. Paina [Ylös] tai [Alas] selataksesi niitä.
• Saat hakusanojen hakemiston painamalla [Oikea]. Selaa luetteloa painamalla [Ylös] tai [Alas] tai kirjoita kirjaimia haluamasi hakusanan alusta. Kun tulet kiinnostavan hakusanan kohdalle, paina [Valitse] avataksesi hakusanan sisältävien aiheiden luettelon. Paina [Ylös] tai [Alas] selataksesi aiheita.
3. Avaa ohjeaihe ja lue se painamalla [Valitse].
3 TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu
TALKS&ZOOMS-asetukset mahdollistavat TALKSin eri asetusten, kuten äänenvoimakkuuden, nopeuden, korkeuden ja näppäinkaiun, tai ZOOMSin asetusten, kuten suurennuksen, muuttamisen. Keskusteluruudun teksti vaihtelee ostamiesi ohjelmien mukaisesti, sen nimi voi olla TALKS-asetukset, ZOOMS-asetukset, TALKS&ZOOMS-asetukset, TALKS Premium -asetukset tai TALKS&ZOOMS Premium. Tässä ohjeessa käytetään “TALKS&ZOOMS-asetusten ruutua” yleisenä terminä, kun viitataan kaikkien ohjelmien asetusruutuun. Jos kuvaus koskee vain tiettyä ohjelmaa, siitä mainitaan erikseen.
TALKS&ZOOMS-asetusten keskusteluruutu koostuu enintään seitsemästä välilehdestä, ohjelmakokoonpanostasi riippuen. Välilehdet ovat Suurennus, Puhe, Lisäasetukset, Automaatio, Oma sanakirja, Kuvakkeet ja Pistekirjoitus.
Kun valitset asetuksen, se koskee kaikkia puhelimessasi olevia sovelluksia. Voit kuitenkin valita tietyt asetukset koskemaan vain yhtä sovellusta. Lisätietoja sovelluskohtaisista asetuksista on kappaleessa 3.7.
TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun avaaminen:
• Valitse päävalikosta kuvake Talks tai Talks&Zooms.
Tai:
• Paina [TALKS], [Valikko]. Jos [Valikko]-näppäintä käytetään [TALKS]-näppäimenä, käytä näppäinyhdistelmää [TALKS], [pitkä Näppäin 1].
Asetuksen muuttaminen TALKS&ZOOMS-asetusten ruudussa:
1. Paina [Valitse].
Jos asetuksessa on kaksi vaihtoehtoa, se vaihtuu automaattisesti toiseen vaihtoehtoon.
2. Jos asetuksessa on useampia kuin kaksi vaihtoehtoa, paina [Alas] tai [Ylös] vierittääksesi halutun vaihtoehdon kohdalle; paina sitten [Valitse].
Valinnat-valikossa on käytettävissä useita lisäasetuksia, joihin pääset painamalla [Näppäin 1] (Valinnat). Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
• Sovelluskohtaiset asetukset: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos TALKS&ZOOMS-asetukset on käynnistetty puhelinvalikosta. Mahdollistaa tiettyjen asetusten määrittelyn sovelluskohtaisesti (lisätietoja kappaleessa 3.7).
• Audioasetukset: Tämä vaihtoehto avaa näytön, joka mahdollistaa audiolähdön nopeuden, äänenvoimakkuuden ja reagoinnin hienosäädön eri lähtökanavia varten, kuten kuuloke puhelun aikana tai kytkettynä oleva headset. Lisätietoja kappaleessa 0.
• Tietoa: Näyttää lisätietoja TALKS&ZOOMS-ohjelmasta (jos käytettävissä)
• Näytä: Tämä vaihtoehto on käytettävissä TALKS&ZOOMS Standard ja Premium Editionissa sekä TALKS Premium Editionissa. Sen avulla voit ottaa käyttöön vain tarvitsemasi ohjelmakomponentit:
 TALKS&ZOOMS
 Vain TALKS
 Vain ZOOMS
• Rekisteröi: Avaa alaikkunan, jossa on seuraavat vaihtoehdot:
 10 päivän esittelyversio: Voit pyytää esittelyversion rekisteröintikoodin, joka sallii TALKS&ZOOMS-ohjelmien maksuttoman käytön kymmenen päivän ajaksi. Huomaa, että tätä rekisteröintiä voi käyttää vain kerran puhelinta kohti. Tämä vaihtoehto ei ole saatavana, kun Offline-profiili on käytössä, koska se vaatii, että laite voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.
 Tekstiviestirekisteröinti: Voit syöttää TALKS&ZOOMS-jälleenmyyjäsi antaman rekisteröintilipukkeen sisältämän numeron ja lähettää sen tekstiviestinä TALKS-rekisteröintipalvelimelle. Saat paluuviestinä rekisteröintikoodin, joka tallentuu automaattisesti puhelimeesi. Tämä vaihtoehto ei ole saatavana, kun Offline-profiili on käytössä, koska se vaatii, että laite voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.
 Palauta rekisteröinti: Mahdollistaa ohjelman rekisteröinnin uusimisen, jos puhelin kadottaa rekisteröintitiedot. Menettely on sama kuin tekstiviestirekisteröinnissä, mutta rekisteröintilipukkeen numeroa ei tarvitse syöttää uudelleen. Tämä vaihtoehto ei ole saatavana, kun Offline-profiili on käytössä, koska se vaatii, että laite voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.
 Rekisteröintitietojen syöttäminen: Avaa ruudun, joka näyttää S60-puhelimesi IMEI-numeron sekä SIM-korttisi tunnisteen, ja mahdollistaa ohjelman rekisteröinnin, jos tekstiviestirekisteröinti ei toimi maassasi tai operaattorisi verkossa. Syötä Sarjanumero-kenttään TALKS&ZOOMS-ohjelmasi sarjanumero. Tämä menettely mahdollistaa TALKSin käytön pidempään kuin rekisteröimättömän ohjelman 10 minuuttia. Voit rekisteröidä sekä ohjelman täysversion että pidennetyn 30 päivän esittelyversion tällä menettelyllä.
• Tekstiviestiuutiset: Nuance Accessibility Suite tarjoaa mahdollisuuden tilata ilmaisen tekstiviestiuutispalvelun tai poistaa sen tilauksen. Valitse ”Tilaa” Tekstiviestiuutiset-alivalikosta lähettääksesi palvelimellemme tekstiviestin, joka tilaa palvelun matkapuhelinnumeroosi, tai ”Poista tilaus”, lopettaaksesi tekstiviestiuutisten vastaanoton. Molemmissa tapauksissa saat vahvistuksen suoritetusta toiminnosta. Emme ilmoita matkapuhelinnumeroasi muille osapuolille emmekä lähetä enempää kuin kaksi uutisviestiä kuukaudessa, joten sinun ei tarvitse huolehtia roskapostista. Tämä vaihtoehto ei ole saatavana, kun Offline-profiili on käytössä, koska se vaatii, että laite voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.
• Sulje/käynnistä TALKS&ZOOMS: Sulkee TALKS&ZOOMS-ohjelmat kokonaan kaikilta sovelluksilta tai käynnistää ohjelmat uudelleen. Vaikka sulkisit TALKSin, puhe on edelleen käytettävissä TALKS&ZOOMS-asetusten ruudussa.
• Käyttöoikeus: Näyttää käyttöoikeussopimuksen.
• Tietoja: Näyttää TALKS&ZOOMS-ohjelmasi versionumeron ja päiväyksen. Näitä tietoja tarvitaan mahdollisesti soitettaessa käyttäjätukeen ja tarkistettaessa päivityksiä. Ikkuna suljetaan painamalla [Näppäin 1] (OK).
• Lopeta: Sulkee TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun
3.1 Suurennusasetukset
Jos olet ostanut ZOOMS-ruudunsuurennusohjelman, TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu sisältää seuraavat asetukset, jotka mahdollistavat ruudunsuurennuksen toiminnan mukauttamisen tarpeidesi mukaiseksi:
• Suurennus
• Ruudun tila
• Suurennus
• Sovita kohdistukseen
• Värien käyttäminen
• Käänteiset värit
• Vieritysnopeus
• Automaattivierityksen viive
Lisätietoja näistä asetuksista on luvussa 6.
3.2 Puheasetukset
Jos olet ostanut TALKS-ruudunlukuohjelman, TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu sisältää seuraavat perusasetukset, jotka mahdollistavat ruudunlukuohjelman toiminnan mukauttamisen tarpeidesi mukaiseksi:
• Puhe(katso kappale 4.2.14)
• Puhe (katso kappale 4.2.7)
• Puhe (katso kappale 4.2.8)
• Tavausnopeus (katso kappale 4.2.9)
• Sävelkorkeus (katso kappale 4.2.10)
• Näppäinkaiku (katso kappale 4.2.2)
• Isojen kirjainten puhuminen (katso kappale 4.2.3)
• Tavaaminen (katso kappale 4.2.5)
• Välimerkkien puhuminen (katso kappale 4.2.6)
• Lue numerot (katso kappale 4.2.15)
3.3 Lisäasetukset
Nämä Lisäasetukset-välilehdellä olevat asetukset riippuvat siitä, mitkä TALKS&ZOOMS-ohjelmat olet ostanut. Seuraavat asetukset koskevat TALKS-ruudunlukuohjelmaa:
• Lue toimintonäppäimet (katso kappale 4.1.3)
• Indeksien lukeminen (katso kappale 4.2.17)
• Lue alaotsikot (katso kappale 4.2.24)
• Lue kuvaukset (katso kappale 4.2.18)
• Näppäinlukko mykistää puheen (katso kappale 4.2.19)
• Selaaminen (katso kappale 4.2.11)
• T9 näppäinkaiku (katso kappale 4.2.3)
• Salasanojen puhuminen (katso kappale 4.2.13)
• Täydet luettelon rivit (katso kappale 4.2.23)
• Eteneminen (katso kappale 4.2.25)
• Toimintonäppäinten puhuminen (katso kappale 4.2.27)
• Lue tekstin tila (katso kappale 4.2.28)
• Mykistys puhelun aikana (lisätietoja kappaleessa 4.2.29)
Seuraavat asetukset ovat aina käytettävissä Lisäasetukset-välilehdellä:
• TALKS-näppäimen viive (katso kappale 4.2.20)
• TALKS-tilan aikaraja (katso kappale 4.2.21)
• Valitse TALKS-näppäin (katso kappale 4.2.26)
3.4 Automaatioasetukset
Automaatio-välilehden asetukset mahdollistavat soittajan tietojen ja saapuvien tekstiviestien lukemisen mukauttamisen. Asetukset ovat seuraavat:
• Soittajan nimi/numero: Jos haluat TALKSin lukevan soittajan nimen tai puhelinnumeron, aktivoi lukeminen asettamalla aika, jonka TALKS odottaa ennen soittoäänen mykistämistä ja soittajan tietojen lukemista. Voit valita asetuksen 1, 3, 5, 10, 15 tai 20 sekuntia.
Huomaa: Jos asetat viiveajan soittajan tietojen lukemiselle, älä käytä soittotapaa Piippaus tai Äänetön (Profiilit-ruudussa). Puhelimen tulisi olla oletussoittotavalla.
• Toista soittajan nimi/numero: Jos aktivoit soittajan tietojen lukemisen, voit määritellä toistaako TALKS tiedot ja miten monta kertaa sen tulee tapahtua. Jos haluat TALKSin toistavan tiedot, valitse toistotiheys – 3, 5, 10 tai 15 sekunnin välein. Jos et halua TALKSin toistavan tietoja, valitse Ei.
• Uudet viestit: Voit asettaa TALKSin avaamaan ja lukemaan saapuvat viestit automaattisesti (valitse Lue-vaihtoehto). Kun TALKS on lukenut viestin, ohjelma kysyy haluatko toistaa vai sulkea viestin.
3.5 Oma sanakirja -välilehti (vain Premium Edition)
Oma sanakirja -välilehdellä voit luoda asetuksia, jotka määrittelevät miten TALKSin tulee lukea tietyt sanat, fraasit ja lyhenteet. Voit liittää kunkin asetuksen vain tiettyyn sovellukseen tai kaikkiin puhelimesi sovelluksiin.
Asetuksen luominen sille, miten TALKSin tulee lukea tietty sana tai lyhenne:
1. Määrittele, haluatko liittää lukemisasetuksen kaikkiin sovelluksiin vai vain tiettyyn sovellukseen.
• Jos haluat liittää lukemisen kaikkiin sovelluksiin, siirry päävalikkoon ja valitse Talks&Zooms avataksesi TALKS&ZOOMS -asetusten ruudun.
• Jos haluat liittää lukemisen vain tiettyyn sovellukseen, avaa kyseinen sovellus ja paina [TALKS], [Valikko] avataksesi TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun.
2. Paina [Oikea], kunnes tulet Oma sanakirja -välilehdelle.
Asetusten luettelo avautuu. Luettelon kohteet riippuvat Valinnat-valikossa valitusta näkymästä.
3. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Lisää uusi.
Muokkaa omaa sanakirjaa -ruutu avautuu.
4. Kirjoita Teksti-kenttään sana, fraasi tai lyhenne, jonka ääntämisen haluat määritellä. Kirjoita Teksti-kenttään esimerkiksi “UC”.
5. Kirjoita Korvaava-kenttään sana tai fraasi, joka kertoo miten TALKSin tulee ääntää Teksti-alueella oleva kohde. Esimerkiksi, jos kirjoitit Teksti-kenttään “UC”, kirjoita Korvaava-kenttään “University of California”.
6. Määrittele Sovellus-kentässä, miten haluat asetusta käytettävän:
• Valitse Globaali, jos haluat TALKSin lukevan korvaavan fraasin kaikissa sovelluksissa.
• Valitse sovelluksen nimi, jos haluat TALKSin lukevan korvaavan fraasin vain tietyssä sovelluksessa (tämä valinta on käytettävissä vain, jos avasit TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun sovelluksesta, ei puhelimen päävalikosta).
7. Paina Kokonaiset sanat -kentässä [Oikea] tai [Vasen] asetuksen valitsemiseksi:
• Valitse Kyllä, jos haluat TALKSin lukevan korvaavan fraasin vain, kun TALKS löytää alkuperäisen tekstin koko sanana.
• Valitse Ei, jos haluat TALKSin lukevan korvaavan fraasin aina kun TALKS löytää alkuperäisen tekstin, vaikka vain jonkin sanan osana.
8. Paina Ohita kirjainkoko -kentässä [Oikea] tai [Vasen] asetuksen valitsemiseksi:
• Valitse Kyllä, jos haluat TALKSin lukevan korvaavan fraasin riippumatta siitä, onko alkuperäisen tekstin ja TALKSin löytämän tekstin kirjainkoko sama.
• Valitse Ei, jos haluat TALKSin lukevan korvaavan fraasin vain, kun TALKS löytää tekstin samassa kirjainkoossa kuin alkuperäinen teksti.
9. Tallenna asetus: paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Tallenna.
Uusi asetus tallennetaan. Kun TALKS löytää tekstin, joka täsmää määrittelemäsi alkuperäisen tekstin kanssa, TALKS lukee tekstin sijaan korvaavan fraasin.
10. Voit luoda korvaavan pistekirjoitusesityksen valitsemalla Lisää pistekirjoitus -kentän ja toimimalla samoin kuin edellä. Huomaa, että Teksti-kenttä esiintyy vain kerran, koska alkuperäinen teksti on sama kuin puheelle.
Luomasi asetuksen muokkaaminen:
1. Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudusta Oma sanakirja -välilehti.
Asetusten luettelo avautuu. Luettelon kohteet riippuvat Valinnat-valikossa valitusta näkymästä.
2. Voit muuttaa asetusluettelon näyttöä painamalla [Näppäin 1] (Valinnat), valitsemalla Näkymäja sitten valitsemalla jonkin näkymäasetuksista:
• : Jos avasit TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun jostakin sovelluksesta, sovelluksen nimi tulee tähän. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luetteloon vain asetukset, jotka on liitetty juuri tähän sovellukseen ja joita ei käytetä muualla.
• ja globaali: Jos avasit TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun jostakin sovelluksesta, sovelluksen nimi tulee tähän. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luetteloon sekä tähän sovellukseen liitetyt asetukset että kaikissa sovelluksissa käytettävät asetukset. Tämä vaihtoehto näyttää täydellisen luettelon kaikista asetuksista, jotka koskevat tätä nimenomaista sovellusta.
• Globaali: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luetteloon asetukset, jotka liittyvät kaikkiin sovelluksiin.
• Järjestelmä: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luetteloon järjestelmän ilmoituksiin (kuten varoitus- ja vahvistusilmoituksiin) ja tilailmaisimiin liittyvät asetukset.
• Kaikki: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luetteloon kaikki luomasi asetukset.
3. Tee muutokset samalla tavalla kuin uutta asetusta luotaessa (edellä kuvattu menettely).
4. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Tallenna muutosten tallentamiseksi.
Jos haluat luoda uuden asetuksen, joka on hyvin samanlainen kuin jokin olemassa oleva asetus, luo asetuksesta kopio ja muokkaa sitten sitä.
Kopion luominen asetuksesta:
1. Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Oma sanakirja -välilehdeltä kopioitavaksi haluamasi asetus.
2. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Kopioi.
Muokkaa omaa sanakirjaa -ruutu avautuu.
3. Muokkaa kopiota tarpeen mukaan.
4. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Tallenna kopion tallentamiseksi uutena asetuksena.
Asetuksen poistaminen:
1. Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Oma sanakirja -välilehdeltä poistettavaksi haluamasi asetus.
2. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Poista.
Varoitusilmoitus tulee näkyviin.
3. Paina [Näppäin 1] (Kyllä) vahvistaaksesi, että haluat poistaa asetuksen.
Huomaa: Tiedostot, jotka sisältävät sanakirjan asetukset, löytyvät kansiosta \Data\Others\Talks tai vain \Others\Talks, normaalisti samasta paikasta mihin asensit TALKSin (joko puhelimen muistista tai muistikortilta).
3.6 Kuvakkeet -välilehti (vain Premium Edition)
Kuvakkeet-välilehti mahdollistaa asetusten luomisen ja muokkaamisen sille, miten TALKSin tulee lukea kolmannen osapuolen sovellusten kuvakkeet. Kukin asetus sisältää kuvakkeen heksadesimaaliarvon ja fraasin, jonka haluat TALKSin puhuvan kuvakkeen kohdalla.
Kuvakkeet-välilehti on samanlainen kuin Oma sanakirja -välilehti. Asetusten luominen ja muokkaaminen Kuvakkeet-välilehdellä tapahtuu samalla tavalla kuin kappaleessa 3.5.
Suosittelemme, että käytät Kuvakkeet-välilehteä muokataksesi kuvakkeita, joissa on jo audiotunnisteet, ja että käytät Objektien tarkastelua näiden tunnisteiden luomiseen.
Huomaa: Kuvakkeiden nimet tallennetaan samoihin tiedostoihin, joita käytetään käyttäjän sanakirja-asetuksille (lisätietoja edellisessä kappaleessa).
3.7 Sovelluskohtaiset asetukset
Asetukset, jotka määritellään TALKS&ZOOMS-asetusten ruudussa, ovat luonteeltaan globaaleja: oletuksena ne vaikuttavat puhelimesi kaikkiin sovelluksiin. Saatat kuitenkin haluta määritellä osan asetuksista eri tavalla tiettyjä sovelluksia varten. Esimerkiksi, et ehkä halua kuulla välimerkkejä useimmissa sovelluksissa, mutta muistiinpanoja kirjoitettaessa tai laskinta käytettäessä niiden lukemisesta voi olla hyötyä. Tai käytät ehkä tiettyä suurennusta useimmissa sovelluksissa, mutta jossakin sovelluksissa tarvitaan suurempaa suurennusta. Tässä kappaleessa selostetaan sovelluskohtaisten asetusten tekeminen.
Asetuksen määrittely ja sen rajaaminen tiettyyn sovellukseen:
1. Avaa sovellus, johon haluat käyttää asetusta, ja paina [TALKS], [Valikko] tai [TALKS], [pitkä Näppäin 1] avataksesi TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun.
Huomaa: Sovelluskohtaisen asetuksen määrittelyssä on käytettävä tätä näppäinkomentoa TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun avaamiseen.
2. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Sovelluskohtaiset asetukset.
Sovelluksen nimen kertova keskusteluruutu avautuu ja antaa luettelon asetuksista, jotka määrittelit tälle sovellukselle. Jos asetuksia ei ole määritelty, saadaan ilmoitus “Käytetään vain vakioasetuksia”.
3. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Lisää sovelluskohtainen arvo.
Luettelo sovelluskohtaisista parametreista avautuu.
• ZOOMS: Ruudun tila, Suurennus, Sovita kohdistukseen, Värien käyttäminen, Käänteiset värit, Vieritysnopeus ja Automaattivierityksen viive
• TALKS (Puhe-välilehdeltä): Puhe, äänenvoimakkuus, Näppäinkaiku, Isojen kirjainten puhuminen, Tavaaminen, Välimerkkien puhuminen ja Lue numerot
• TALKS (Lisäasetukset-välilehdeltä): Lue toimintonäppäimet, Indeksien lukeminen, Lue alaotsikot, Lue kuvaukset, Selaaminen, T9 näppäinkaiku, Salasanojen puhuminen, Täydet luettelon rivit, Eteneminen, Toimintonäppäinten puhuminen ja Lue tekstin tila.
• “Vaienna” on lisävalinta, joka on käytettävissä vain sovelluskohtaisena asetuksena. Se mahdollistaa puheen vaientamisen tietyssä sovelluksessa.
• “Audioprioriteetti” on käytettävissä myös vain sovelluskohtaisena asetuksena. Sen muuttaminen vaikuttaa puheen keskeyttämiseen tai keskeytymiseen puhelimen toistaessa muita ääniä, kuten merkkiääniä. Tätä voidaan joskus käyttää vähentämään TALKSin aiheuttamaa häiriötä muille audiotoiminnoille, mutta tulos riippuu usein sovelluksesta ja puhelinmallista.
4. Valitse parametri ja tee haluamasi asetus.
Huomaa: Parametri, jolle määrittelet sovelluskohtaisen asetuksen, säilyttää oletusasetuksensa kaikissa muissa sovelluksissa. Sovelluskohtainen asetus “Toimintonäppäinten puhuminen” ei vaikuta [TALKS]-näppäimen ilmoittamiseen.
5. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Lopeta sulkeaksesi TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun ja tallentaaksesi asetukset.
Huomaa: Kun työskentelet sovelluskohtaisten asetusten parissa, voit sulkea kyseisen sivun ja avata globaalien TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun painamalla [Näppäin 2] (Poistu). Voit sulkea TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun kokonaan ja palata aktiiviseen sovellukseen painamalla [Näppäin 2] (Poistu) uudelleen.
Sovelluskohtaisen asetuksen palauttaminen globaaliin oletusasetukseen:
1. Avaa sovellus, jolle haluat muuttaa parametria, ja paina [TALKS], [Valikko] tai [TALKS], [pitkä Näppäin 1] avataksesi TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun.
2. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Sovelluskohtaiset asetukset.
3. Valitse parametri, jota haluat muokata.
4. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Palauta oletusasetus.
5. Kuittaa vahvistusilmoitus painamalla [Näppäin 1] (Kyllä).
Valittu sovelluskohtainen asetus peruutetaan ja globaali oletusasetus aktivoidaan.
Huomaa: Sovelluskohtaiset asetukset tallennetaan samaan hakemistoon kuin käyttäjän sanakirja-asetukset (lisätietoja kappaleessa 3.5).
3.8 Audioasetukset
Audioasetusten näytöllä voit hienosäätää tapaa, miten TALKS tuottaa puhetta. Voit käyttää sitä useiden asetusten muuttamiseen riippuen siitä, oletko puhelussa tai käytätkö headsetiä puhelin kaiuttimen tai kuulokkeen sijasta.
Valitse ensin, haluatko tekemiesi muutosten olevan voimassa käyttäessäsi TALKSia sisäisen kaiuttimen/kuulokkeen avulla tai headsetin kautta. Sitten voit muuttaa yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista:
• Äänenvoimakkuus (eri arvoja voidaan käyttää riippuen siitä, onko puhelu käynnissä)
• Äänenvoimakkuuden kerroin (lisätietoja jäljempänä)
• Puheen viive (lisätietoja jäljempänä)
Äänenvoimakkuuden kerroin
Sama TALKSin äänenvoimakkuuden asetus voi tuottaa puheen merkittävästi eri voimakkuuksilla eri puhelimissa tai headseteissä. Osassa puhelimia ääni on liian kova, toisissa liian vaimea. Joskus äänenvoimakkuus voi myös kuulostaa erilaiselta eri puheääniä käytettäessä.
Perusäänenvoimakkuuden säätö:
1. Avaa TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu ja valitse Audioasetukset Asetukset-valikosta.
2. Valitse Puhelimen kaiutin tai Headset, riippuen kumpaa kanavaa haluat muuttaa.
3. Valitse yksi äänenvoimakkuuden kertoimista: 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 250% tai 300%. Oletuskerroin on 100%. Huomaa, että asetusten luettelossa on äänenvoimakkuuden kertoimelle kaksi tietoa, jotta eri arvoja voidaan käyttää puhelun aikana ja muulloin.
Huomaa: Jos asetat äänenvoimakkuuden kertoimeksi yli 100%, puheääni voi säröytyä. Siksi suosittelemme äänenvoimakkuuden kertoimen säädön kokeilua pienin askelin.
Puheen viiveen asetus
Jotkut puhelimet tai headsetit saattavat vaatia tietyn viiveen ennen audiosignaalin lähettämistä audiokanavan avaamisen jälkeen, muuten tauon jälkeen seuraavaan puheilmoitukseen voisi tulla katkos. TALKS käyttää hyvää oletusarvoa, joka säädetään erilaisia S60-puhelimissa olevia audiolaitteita varten. Saatat kuitenkin tarvita pidemmän viiveen, jos kytket puhelimeen ulkoisen kaiuttimen tai käytät Bluetooth-headsetiä; tai haluat ehkä hienosäätää viiveen puhelimesi suorituskyvyn parantamiseksi.
Puheen viiveen säätö omien tarpeiden mukaiseksi:
1. Avaa TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu ja valitse Audioasetukset Asetukset-valikosta.
2. Valitse Puhelimen kaiutin tai Headset, riippuen kumpaa kanavaa haluat muuttaa.
3. Valitse arvo 0 sekuntia – 0,5 sekuntia (50 millisekunnin välein), tai valitse Oletusviive, joka antaa puhesyntetisaattorin päätellä sopivan viiveen.
4 TALKSin kuuntelu
Tässä luvussa selostetaan TALKSin puhetoiminnot ja niihin liittyvät asetukset.
Huomaa: Seuraavissa kappaleissa viitataan yleisesti näppäinkomentoihin, joihin voidaan liittää tietty toiminto tai asetus. Myös ilman numeronäppäimistöä olevissa kosketusnäyttöpuhelimissa useimmat näistä komennoista ovat käytettävissä ja niitä voidaan käyttää virtuaalinäppäimistöllä painettuasi ensin [TALKS]-näppäintä. Lisätietoja kappaleessa 4.3.
4.1 TALKS-toiminnot
4.1.1 Toista edellinen lause
Jos et saanut selvää siitä, mitä TALKS sanoi, voidaan edellinen puhuttu teksti toistaa (paina [TALKS], [#]). Voit kuunnella myös viimeistä edellisen lauseen (paina [TALKS], [pitkä #]).
Toiminto on käytännöllinen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• Puhelimen herätyskello soi ja hiljennät sen painamalla [Näppäin1] tai valitset uuden herätyksen muutaman minuutin kuluttua painamalla [Näppäin 2] (Torkku). Molemmissa tapauksissa näkyvissä ollut ilmoitus poistuu näkyvistä. Painamalla [TALKS], [pitkä #] saat ilmoituksen toistettua.
• Näppäilet *#0000# tai *#06# lukeaksesi puhelimesi ohjelmaversion tai IMEI-numeron. TALKS lukee kyseisen tiedon kertaalleen. Ilmoitusruutu katoaa heti kun jotakin näppäintä painetaan. Painamalla [TALKS], [pitkä #] saat ilmoituksen toistettua.
4.1.2 Lue aktiivinen ikkuna
Kun painat [TALKS], [Valitse], TALKS lukee nykyisen ikkunan samoin kuin kohdistuksen vaihtuessa. Ainoa ero on, että tekstikenttää ei lueta kokonaan; vain valittuna oleva rivi luetaan.
Nokia-selaimessa [TALKS], [Valitse] lukee sivun kuin se olisi juuri latautunut, mutta luonnollisesti vain kohdistuksessa olevaan objektiin asti.
4.1.3 Lue toimintonäppäimet
Oletuksena aina kun TALKS lukee ikkunan sisällön, se lukee myös toimintonäppäimiin määritettyjen ohjelmien nimet. Jos haluat TALKSin lukevan ne uudelleen, paina [TALKS], [Näppäin 1]. Voit vaihtaa oletusasetuksen, katso kappale 4.2.15.
4.1.4 Lue tilailmaisimet
Puhelimen tilailmaisimet, kuten verkon voimakkuus, akun lataus, saapunut ja lähettämätön tekstiviesti, Bluetooth- ja infrapunayhteydet, ovat näkyvillä S60-puhelinten näytöllä, mutta ne eivät kuulu varsinaisesti mihinkään sovellukseen. Jos haluat TALKSin lukevan nämä ilmaisimet, paina [TALKS], [Näppäin 2].
4.1.5 Lue syöttökentän tiedot
Kun tekstiä syötetään syöttökentässä, tilailmaisimet näyttävät, onko seuraava kirjain iso vai pieni, vai onko käytössä numerotila. Tekstiviestiä kirjoitettaessa näytöllä on lisäilmaisin, jos T9-sanakirja on käytössä. Jos haluat TALKSin lukevan nämä ilmaisimet, paina [TALKS], [pitkä Näppäin 2].
Kun kirjoitat tekstiviestiä joissakin S60-puhelimissa, voit painaa [TALKS], [pitkä Näppäin 2] kuullaksesi merkkimäärän, joka vielä on jäljellä 160 merkin rajasta, ja montako viestiä vaaditaan kirjoitettuna olevan tekstin lähettämiseen. Kun kirjoitat sähköposti- tai multimediaviestiä, TALKS ilmoittaa viestin koon kilotavuina.
4.1.6 Ilmoita kellonaika ja päivämäärä
Jos haluat TALKSin lukevan kellonajan ja päivämäärän, paina [TALKS], [9] tai [TALKS], [Soita].
4.1.7 Lue aktiivinen rivi tai valittu objekti
Näppäinyhdistelmän [TALKS], [Ylös] toiminta riippuu siitä, mitä näytöllä kulloinkin näkyy.
• Syöttökentässä TALKS lukee nykyisen tekstirivin.
• Muissa kuin syöttökentissä TALKS lukee valitun objektin, kuten puhelinmuistion yhteystiedon tai valikon kohteen.
• Nokia-selaimessa TALKS lukee kohdistuksessa olevan objektin tekstin ja myös edellisen valittavan objektin ja kohdistuksessa olevan objektin välissä olevan tekstin.
4.1.8 Tavaa aktiivinen rivi tai valittu objekti
Näppäinyhdistelmän [TALKS], [pitkä Ylös] toiminta riippuu siitä, mitä näytöllä kulloinkin näkyy:
• Syöttökentässä TALKS tavaa nykyisen tekstirivin.
• Muissa kuin syöttökentissä TALKS tavaa valitun objektin, kuten puhelinmuistion yhteystiedon tai valikon kohteen.
• Nokia-selaimessa TALKS tavaa kohdistuksessa olevan objektin tekstin ja myös edellisen valittavan objektin ja kohdistuksessa olevan objektin välissä olevan tekstin.
4.1.9 Lue aktiivinen kirjain
Kun kohdistin on syöttökentässä kirjaimen kohdalla, voit painaa [TALKS], [Vasen], jos haluat TALKSin lukevan tuon kirjaimen.
4.1.10 Lue aktiivinen sana tai kohdistettuna oleva web-objekti
Kun kohdistin on syöttökentässä sanan kohdalla tai heti sen oikealla puolella, voit painaa [TALKS], [Oikea], jos haluat TALKSin lukevan tuon sanan.
Nokia-selaimessa [TALKS], [Oikea] lukee valittuna olevan objektin.
4.1.11 Tavaa aktiivinen sana tai kohdistettuna oleva web-objekti
Kun kohdistin on syöttökentässä sanan kohdalla tai heti sen oikealla puolella, voit painaa [TALKS], [pitkä Oikea], jos haluat TALKSin tavaavan tuon sanan.
Nokia-selaimessa [TALKS], [pitkä Oikea] tavaa valittuna olevan objektin.
4.1.12 Lue teksti kohdistimesta alkaen tai kohdistettuna oleva web-objekti
Kun kohdistin on syöttökentässä, voit painaa [TALKS], [Alas] kuullaksesi kaiken tekstin kohdistimesta eteenpäin. Kohdistin seuraa lukemista mahdollisimman tarkasti.
Lopeta tekstin puhuminen painamalla [pitkä TALKS]. Voit käynnistää sen uudelleen painamalla [TALKS], [Alas].
Nokia-selaimessa voit painaa [TALKS], [Alas], jolloin TALKS aloittaa lukemisen kohdistettuna olevasta objektista ja pysähtyy seuraavaan valittavaan objektiin.
4.1.13 Lue valinta tai tavaa kohdistettuna oleva web-objekti
Kun tekstilohko on korostettuna syöttökentässä, voit painaa [TALKS], [pitkä Alas] kuullaksesi valitun tekstin.
Nokia-selaimessa voit painaa [TALKS], [pitkä Alas], jolloin TALKS aloittaa tavaamisen kohdistettuna olevasta objektista ja pysähtyy seuraavaan valittavaan objektiin.
4.1.14 Pysäytä aktiivinen lause
Voit keskeyttää TALKSin kesken lauseen käynnistämättä muuta toimintoa painamalla [pitkä TALKS].
4.1.15 Aktivoi [TALKS]-näppäimen alkuperäinen toiminta
Jos haluat käyttää [TALKS]-näppäimen alkuperäisiä toimintoja, paina sitä kahdesti. Esimerkiksi, jos [Valikko] on asetettu [TALKS]-näppäimeen, painamalla [TALKS], [TALKS] saat [Valikko]-painalluksen ja [TALKS], [pitkä TALKS] vastaa painallusta [pitkä Valikko].
Jos [Muokkaa]-näppäintä käytetään [TALKS]-näppäimenä, voit valita tekstiä painamalla lyhyesti [TALKS] ja sitten painamalla sitä uudelleen samalla kun tekstiä valitaan navigointinäppäimellä.
4.1.16 Näytä näytön kohteiden tiedot ja konfiguroi niiden roolit (vain Premium Edition)
4.1.16.1 Objektien tarkastelu
TALKS-ohjelma mahdollistaa luettelon saamisen kaikista näytöllä näkyvistä kohteista siinä järjestyksessä kun ne ovat, riippumatta siitä lukeeko TALKS niitä. Saat erilaisia tietoja jokaisesta näytön objektista, voit lisätä vaihtoehtotekstejä sanakirjaan, ja voit lisätä tunnisteita nimeämättömiin kuvakkeisiin. Voit myös muuttaa näytön kohteiden rooleja sovelluksen tiettyä osaa varten, ja siten vaikuttaa TALKSin puheeseen kyseisessä sovelluksessa. Nämä toiminnot ovat erityisen hyödyllisiä kokeneille käyttäjille, jotka käyttävät kolmannen osapuolen sovelluksia, joita TALKS ei vielä täysin tue.
Saat luettelon puhelimen näytöllä olevista kohteista painamalla [TALKS], [pitkä Valitse] missä tahansa sovelluksessa, paitsi TALKS&ZOOMS-asetusten ruudussa. Objektien tarkastelu -keskusteluruutu avautuu ja näyttää kaikki kohteet, joiden tyypin TALKS tunnistaa, siinä järjestyksessä kuin ne ovat näytöllä (ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle).
Tämän luettelon ensimmäinen rivi on erityinen: Se näyttää sovellusikkunan tunnisteen sekä kyseisen sovelluksen tunnisteen. Roolin muutokset koskevat sovelluksen kaikkia näyttöjä, joiden tunniste on identtinen. Painamalla [Valitse] tällä ensimmäisellä rivillä saat avattua sovelluskohtaisten asetusten luettelon (katso kappale 3.7) ja palautettua kaikkien objektien roolit oletusarvoihin.
Sulje Objektien tarkastelu painamalla [Näppäin 2] (Valmis).
Huomaa: Objektien tarkastelu ei pysty näyttämään web-sivujen kohteita.
4.1.16.2 Objektien roolit ja tyypit
Jokaisella objektilla on tyyppi; jos TALKS&ZOOMS ei tunne objektin tyyppiä, näytetään “Tuntematon”. Määritellyt tyypit ovat:
• Tila: näyttää tiedot aktiivisesta sovelluksesta, kuten sovelluksen kuvake (tyypillisesti näytön yläosassa) ja tekstikenttien syöttötila.
• Otsikko: näyttää ikkunan tai keskusteluruudun otsikon.
• Välilehti: näyttää keskusteluruudusta valitun välilehden nimen.
• Muokkaa: näyttää tekstin, jonka olet syöttänyt tekstikenttään.
• Valikko: näyttää valikon nimen.
• Kontrolli: näyttää kontrollin nimen (elementti, joka mahdollistaa tietojen valinnan, kuten luettelo). Huomaa, että vaikka puhelin näyttää kohteet ryhmänä – kuten luettelona – Objektit-ruutu näyttää vain valitun kohteen.
• Kuvaus: näyttää vakiotekstin tai grafiikan, kuten syöttökentän nimen.
• Selain: näyttää web-selaimen pääikkunan nimen.
• Ryhmä: näyttää elementtien ryhmän, jonka TALKS yhdistää samaksi tekstiksi (kuten ponnahdusviestin tekstin yksittäiset rivit). Ryhmään liittyvää tekstiä ei näytetä, mutta löydät sen Kuvaus-tiedoista heti Ryhmä-tiedon jälkeen, edellyttäen että Kuvaus-tietojen kohteena ei ole [Näppäin 1] tai [Näppäin 2].
Voit asettaa Objektit-ruudun näyttämään kohteet, joiden tyyppiä ei tunnisteta: valitse [Näppäin 1] (Näytä) ja valitse sitten Kyllä tunnistamattomien kohteiden näyttämiseksi tai Ei niiden piilottamiseksi.
Huomaa: Joissakin harvoissa tapauksissa valinta Kyllä tunnistamattomien kohteiden näyttämiseksi voi aiheuttaa sovelluksen jumittumisen (jolloin se ei enää vastaa).
TALKS&ZOOMS määrittää roolin tietyille objekteille. Lukeminen perustuu sitten näihin rooleihin. Objektit-ruudussa roolit merkitään “suurempi kuin” -merkillä ja ne näytetään objektin tyypin sijasta. Seuraavat roolit on määritelty:
• Kohdistus: Kohdistuksessa oleva elementti. Useimmissa tapauksissa tämä on kontrolli, kuten luettelo tai valikko, tai tekstikentän kuvaus keskusteluruudussa. Saat sen luettua painamalla [TALKS], [Ylös] tai [TALKS], [Valitse].
• Nimi: Tämä merkitsee kuvauksen kohteen kohdistuksessa olevan ei-tekstikohteen nimeksi.
• Teksti: Tämä määrittelee kohdistuksessa olevan tekstikentän. Saat nykyisen tekstirivin luettua painamalla [TALKS], [Ylös] tai [TALKS], [Valitse]. Kohdistuksen vaihtumisen erikoiskäsittely voi käynnistää esimerkiksi koko tekstikentän lukemisen, kun avaat tekstiviestiä. Kun tämä rooli annetaan tuntemattomalle objektille, simuloidaan perustekstinkäsittelyä, joka tukee uusien merkkien lisäämistä tekstisisällön loppuun tai poistamista tekstisisällön lopusta.
• Puu: Tämä merkitsee kohdistuksessa olevan sisältöobjektin, joka koostuu pääasiassa useista kuvauksista. Saat sen koko tekstisisällön luettua painamalla [TALKS], [Ylös] tai [TALKS], [Valitse].
• Otsikko: Tämä rooli osoitetaan kohdistuksessa olevan ikkunan otsikolle. Se luetaan painamalla [TALKS], [Valitse].
• Alaotsikko: Tämä määrittelee ikkunan alaotsikon; useissa tapauksissa se on välilehtiarkin nimi. Voit lukea sen painamalla [TALKS], [Valitse].
• Tila: Tämä määrittelee sovelluksen tila-alueen. Useimmissa tapauksissa se sisältää sovelluskuvakkeen; tekstikentissä ilmoitetaan tekstin tilailmaisimet. Se voidaan lukea painamalla [TALKS], [pitkä Näppäin 2].
• Näppäin 1, Näppäin 2, Näppäin 3: Tämä merkitsee objektin toimintonäppäimen vasemman, oikean ja keskinäppäimen kuvauksella. “Näppäin 3” on normaalisti käytössä vain puhelimissa, joiden käyttöjärjestelmä on S60 3rd Edition, FP2 tai uudempi, ja tarjoaa kuvauksen [Valitse]-näppäimelle. Kaikki nämä toimintonäppäimien kuvaukset luetaan painettaessa [TALKS], [Näppäin 1].
• Ohita: Tämä on erikoisrooli, jonka voit antaa objekteille, joita TALKSin ei tule lukea, ja jotka muuten luettaisiin.
Huomaa: Kukin rooli voidaan antaa kerran, paitsi “Ohita”-rooli, joka voidaan osoittaa niin monelle kohteelle kuin haluat.
Sulje objektien luettelo painamalla [Näppäin 2] (Valmis).
4.1.16.3 Objektin tiedot
Saat lisätietoja Objektit-ruudun sisältämästä kohteesta vierittämällä kyseisen objektin kohdalle ja painamalla [Valitse]. Objektin tiedot -ruutu avautuu ja näyttää luettelosta valitun kohteen tiedot. Luettelon kukin rivi koostuu tiedon tyypistä, jota seuraa varsinainen sisältö:
• Teksti: Tämä on objektin tekstisisältö. Se jakautuu kahdeksi tekstiosuudeksi. Kun painat [Valitse] tekstirivillä, avautuva keskusteluruutu mahdollistaa tämän tekstin ja sen korvaavan tekstin lisäämisen sanakirjaan (katso kappale 3.5). Kun olet syöttänyt tiedot, ohjelma palauttaa sinut takaisin sovellukseen.
• Tyyppi: Tekniset tiedot objektin tyypistä
• Sijainti: Objektin sijaintikoordinaatit näytöllä (Sijainti-kentässä), näytetään objektin vasemman yläkulman ja oikean alakulman x ja y koordinaatteina suhteessa näytön vasempaan yläkulmaan.
• Kuvake: Tämä näyttää kahdeksanmerkkisen heksadesimaalikoodin objektin näyttämästä kuvakkeesta, saman koodin jonka TALKS lukee, jos olet aktivoinut grafiikkatilan (katso kappale 4.2.12). Jos kyseiselle kuvakkeelle on annettu nimi, se ilmoitetaan myös. Nimeämättömille kuvakkeille TALKS mahdollistaa koodin muuttamisen merkitykselliseksi kuvaukseksi painamalla [Valitse]-näppäintä (katso kappale 4.1.17).
• Rooli: Tämä näyttää objektin roolin, jos sille on annettu rooli. Painamalla [Valitse] voit vaihtaa tämän objektin roolin (katso kappale 4.1.16.2 Objektien roolit ja tyypit).
Sulje Objektin tiedot painamalla [Näppäin 2] (Valmis).
4.1.17 Lisää tunnisteet kuvakkeisiin (vain Premium Edition)
Kun grafiikkatila on aktivoitu (katso kappale 4.2.12), TALKS lukee nimeämättömän kuvakkeen muodossa “Kuvake” ja sen jälkeen kuvakkeen heksadesimaalikoodin. Voit kuitenkin luoda selväkielisen tunnisteen, jonka TALKS lukee tämän sijasta.
Huomaa: Jos grafiikkatila on pois päältä, TALKS ei lue nimeämättömiä kuvakkeita lainkaan.
Tunnisteen lisääminen nimeämättömään kuvakkeeseen:
1. Paina kuvakkeen sisältävässä sovelluksessa [TALKS], [pitkä Valitse].
Objektit-ruutu luettelee puhelimen näytöllä näkyvät kohteet (lisätietoja Objektit-ruudusta löydät kappaleesta 4.1.16).
2. Vieritä kohteeseen, jossa kuvake esiintyy, ja paina [Valitse] kohteen valitsemiseksi.
Objektin tiedot -ruutu avautuu.
3. Vieritä kohtaan Kuvake ja valitse se.
Muokkaa omaa sanakirjaa -ruutu avautuu.
4. Kirjoita Korvaava-kenttään nimi, jonka haluat TALKSin lukevan tälle kuvakkeelle.
5. Valitse Sovellus-kentästä Globaali, jos haluat TALKSin käyttävän antamaasi nimeä tälle kuvakkeelle kaikissa sovelluksissa; valitse sovelluksen nimi, jos haluat TALKSin lukevan nimen vain tietyssä sovelluksessa.
6. Paina [Näppäin 1] (Valinnat) ja valitse Tallenna nimen tallentamiseksi.
Kun TALKS tulee tämän kuvakkeen kohdalle, se lukee antamasi nimen heksadesimaalikoodin sijasta.
7. Voit luoda korvaavan pistekirjoitusesityksen valitsemalla Lisää pistekirjoitus -kentän ja toimimalla kuten vaiheissa 46. Huomaa, että Teksti-kenttä esiintyy vain kerran, koska alkuperäinen teksti on sama kuin puheelle.
Lisätietoja Muokkaa omaa sanakirjaa -ruudusta löydät kappaleesta 3.5.
4.2 TALKS-asetukset
Tässä kappaleessa selostetaan TALKSin asetukset, joita voit muuttaa näppäinkomennoilla ja joissakin tapauksissa myös TALKS&ZOOMS-asetusten ruudussa.
4.2.1 Näppäimistön opastustila
Opastustilassa TALKS ilmoittaa kaikkien näppäinten nimet ja TALKSin toiminnot, mutta puhelin ei reagoi näppäilyihin. Tässä tilassa voit turvallisesti tutustua puhelimen näppäimistöön ja TALKSin käyttämiin näppäimiin.
Opastustilan vaihtaminen käyttöön tai pois käytöstä:
• Paina [TALKS], [0].
4.2.2 Näppäinten kaiutus
TALKS voi lukea (“kaiuttaa”) kirjaimet tai sanat, kun kirjoitat niitä. Näppäinkaiku-toiminnossa on neljä vaihtoehtoa, seuraavasti:
• Ei mitään: TALKS ei kaiuta näppäimiä, kun painat niitä.
• Kirjaimet: TALKS kaiuttaa näppäimet sitä mukaa kun painat niitä.
• Sanat: TALKS kaiuttaa edellisen sanan, kun syötät välilyönnin, numeron tai välimerkin.
• Molemmat: TALKS kaiuttaa kirjaimet ja sanat, kun syötät tekstiä.
Näppäinten kaiutusasetuksen muuttaminen:
• Paina [TALKS], [1] toistuvasti, kunnes tulet haluamasi vaihtoehdon kohdalle.
Tai
• Valitse haluttu vaihtoehto TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdeltä.
4.2.3 T9 näppäinkaiku
Jos käytät T9-sanakirjaa tekstin syöttämiseen – esimerkiksi tekstiviestiä kirjoittaessasi – voit asettaa TALKSin ilmoittamaan T9:n kulloinkin ehdottaman sanan aina kun lisäät tai poistat kirjaimen.
T9-sanakirjan sanojen ilmoittamisen vaihtaminen käyttöön tai pois käytöstä:
• Aseta TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehdellä T9-näppäinkaiku tilaan Kyllä aktivoidaksesi sanojen ilmoittamisen kirjoittamisen aikana, tai Ei sen poistamiseksi käytöstä.
4.2.4 Isojen kirjainten puhuminen
Jos Isojen kirjainten puhuminen on tilassa Kyllä, TALKS sanoo “Iso” isosta kirjaimesta tai sanasta, joka alkaa isolla kirjaimella, ja “Iso Iso” sanasta, joka on kirjoitettu kokonaan isolla.
Isojen kirjainten puhumisen vaihtaminen käyttöön tai pois käytöstä:
• Paina [TALKS], [2].
Tai
• Aseta TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdellä Isojen kirjainten puhuminen tilaan Kyllä tai Ei.
4.2.5 Tavaaminen
Voit asettaa TALKSin tavaamaan NATO-aakkosilla pelkkien kirjainten sijasta. Näin esimerkiksi abc puhuttaisiin “aarne bertta selssius”.
Tavausaakkosten vaihtaminen käyttöön tai pois käytöstä:
• Paina [TALKS], [3].
Tai
• Aseta TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdellä Tavaaminen tilaan Kyllä tai Ei.
4.2.6 Välimerkkien puhuminen
TALKS mahdollistaa valinnan, miten paljon välimerkkejä ja symboleja luetaan. Välimerkkien puhuminen -toiminnossa on neljä vaihtoehtoa, jotka selostetaan tässä kappaleessa.
• Ei mitään: TALKS ei lue välimerkkejä; se lukee taulukon Taulukko 4 mukaiset merkkien nimet.
Taulukko 4
Merkki Nimi
# Risu
$ Dollari
% Prosentti
& Et
* Tähti
+ Plus
Suurempi
@ Ät
\ Keno
^ Caron
` Heitto
{ Alkuaalto
} Loppuaalto
| Pysty
~ Tilde
Huomaa: TALKS lukee myös kaikki ei-aakkosnumeeriset merkit, joiden ASCII-koodi on suurempi kuin 127.
• Jotain: TALKS lukee taulukon Taulukko 4 ja taulukon Taulukko 5 mukaiset merkkien nimet.
Taulukko 5
Merkki Nimi
! Huuto
/ Kautta
? Kysymys
_ Alaviiva
Sitova yhdysmerkki

• Useimmat: TALKS lukee taulukon Taulukko 4, taulukon Taulukko 5 ja taulukon Taulukko 6 mukaiset merkkien nimet.
Taulukko 6
Merkki Nimi
“ Lainaus
( Alkusulku
) Loppusulku
: Kaksoispiste
[ Alkuhaka
] Loppuhaka

• Kaikki: TALKS lukee kaikki välimerkit ja muut ei-aakkosnumeeriset merkit.
Huomaa: TALKS lukee aina välimerkit, jotka eivät ole virkkeen osia tai jotka esiintyvät epätavallisina yhdistelminä.
Välimerkkien puhumisasetuksen muuttaminen:
• Paina [TALKS], [4] toistuvasti, kunnes tulet haluamasi vaihtoehdon kohdalle.
Tai
• Valitse haluttu vaihtoehto TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdeltä.
4.2.7 Äänenvoimakkuus
Puheen äänenvoimakkuutta voidaan säätää välillä 1 – 10.
Äänenvoimakkuuden säätö:
• Paina [TALKS], [5] voimakkuuden vähentämiseksi tai [TALKS], [6] sen lisäämiseksi.
TALKS ilmoittaa uuden asetuksen ja uusi äänenvoimakkuus tulee heti voimaan.
Tai
• Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdeltä Äänenvoimakkuus ja paina sitten [Vasen] tai [Oikea].
4.2.8 Puhenopeus
Puhenopeutta voidaan säätää välillä -9 (erittäin hidas) – +9 (erittäin nopea).
Puhenopeuden säätäminen:
• Paina [TALKS], [7] nopeuden vähentämiseksi tai [TALKS], [8] sen lisäämiseksi.
TALKS ilmoittaa uuden asetuksen ja uusi puhenopeus tulee heti voimaan.
Tai
• Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdeltä Puhenopeus ja paina sitten [Vasen] tai [Oikea].
4.2.9 Tavausnopeus
Voit säätää nopeutta, jolla TALKS tavaa sanat tai tekstirivin. Valitse arvo väliltä –9 (erittäin hidas) – +9 (erittäin nopea).
Tavausnopeuden säätäminen:
• Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdeltä Tavausnopeus ja paina sitten [Vasen] tai [Oikea].
4.2.10 Korkeus
Voit säätää puhutun tekstin sävelkorkeutta. Valitse arvo väliltä –9 (matala) – +9 (korkea).
Puheen sävelkorkeuden säätäminen:
• Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdeltä Sävelkorkeus ja paina sitten [Vasen] tai [Oikea].
4.2.11 Selaaminen
Voit määritellä kohdistimen halutun liikkumistavan painettaessa [Vasen] tai [Oikea] vain luku -tekstikentässä. Selaamisen tiloja on kolme:
• Kirjaimittain: [Vasen] ja [Oikea] siirtävät kohdistinta kirjain kerrallaan. Tämä on oletusasetus.
• Sanoittain: [Vasen] ja [Oikea] siirtävät kohdistinta sana kerrallaan.
• Alkuperäinen: [Vasen] ja [Oikea] siirtävät kohdistinta kirjain kerrallaan, kun syötät tekstiä. Kun luet saapuneita viestejä, [Vasen] ja [Oikea] siirtävät viestistä toiseen. Nämä ovat [Vasen] ja [Oikea] -näppäinten alkuperäiset toiminnot puhelinsovelluksessa.
Selaustilan vaihtaminen:
• Paina [TALKS], [pitkä 2] toistuvasti, kunnes tulet haluamasi vaihtoehdon kohdalle. (Muistisääntö näppäinyhdistelmälle: C niin kuin cursor, sijaitsee numeronäppäimessä [2].)
Tai
• Valitse haluttu vaihtoehto TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehden kohdasta Selaaminen.
4.2.12 Grafiikkatila
Kun grafiikkatila on päällä, TALKS lukee nimeämättömät grafiikat sanomalla “Kuvake” ja sen jälkeen symbolin heksadesimaalikoodin. Kun grafiikkatila on pois päältä, TALKS lukee vain nimetyt grafiikat ja tekstikentän graafiset symbolit. Jos muutat tämän asetuksen, TALKS lukee välittömästi näytön sisällön uudessa grafiikkatilassa.
Grafiikkatilan vaihtaminen käyttöön tai pois käytöstä:
• Paina [TALKS], [pitkä 4]. (Muistisääntö näppäinyhdistelmälle: G niin kuin grafiikka, sijaitsee numeronäppäimessä [4].)
4.2.13 Salasanojen puhuminen
Voit asettaa TALKSin ilmoittamaan merkit, jotka syötät salasanakenttään. Kun Salasanojen puhuminen on asetuksessa Kyllä, TALKS puhuu merkit, vaikka ne näkyvät näytöllä tähtinä. Turvallisuussyistä tämä asetus tulisi valita vain jos olet varma, etteivät ulkopuoliset voi kuulla salasanojasi.
Kun Salasanojen puhuminen on asetuksessa Ei, TALKS sanoo “tähti” jokaisen merkin kohdalla.
Salasanojen puhumisen vaihtaminen käyttöön tai pois käytöstä:
• Paina [TALKS], [pitkä 7]. (Muistisääntö näppäinyhdistelmälle: P niin kuin password, sijaitsee numeronäppäimessä [7].)
Tai
• Aseta TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehdellä Salasanojen puhuminen tilaan Kyllä aktivoidaksesi salasanan merkkien puhumisen, tai Ei sen poistamiseksi käytöstä.
4.2.14 Puhe
Normaalisti TALKS ilmoittaa näytöllä tapahtuvat näkyvät muutokset. Tietyissä olosuhteissa nämä ilmoitukset saattavat olla epäkäytännöllisiä – esimerkiksi toisen sovelluksen käyttäessä ääntä – joten saatat haluta poistaa tämän toiminnon käytöstä. Jos teet niin, voit aina painaa [TALKS], [Valitse] saadaksesi TALKSin lukemaan näytön sisällön.
TALKSin asettaminen ilmoittamaan automaattisesti näytöllä tapahtuvat muutokset:
• Paina [TALKS], [Poista] tai [TALKS], [Lukitse].
Huomaa, että TALKS ei ilmoita näytöllä tapahtuvia muutoksia puhelun aikana. Voit painaa [TALKS], [Poista] tai [TALKS], [Lukitse] palauttaaksesi säännölliset näytön ilmoitukset.
TALKS mahdollistaa myös puhesyntetisaattorin valinnan sekä puheen kytkemisen pois käytöstä. Puheen kytkeminen pois käytöstä on hyödyllistä pelkän pistekirjoituksen käyttäjille, jotka haluavat kytkeä puheen pois deaktivoimatta TALKSia kokonaan. Kun käynnistät puhelimen uudelleen, puhe on jälleen aktiivinen.
Puheen kytkeminen pois käytöstä:
• Paina [TALKS], [pitkä Poista] tai [TALKS], [pitkä Lukitse]. Saman näppäinyhdistelmän painaminen uudelleen kytkee puheen takaisin. Jos asennettuna on useampia puheääniä, tämä näppäinyhdistelmä avaa valikon, joka mahdollistaa vaihtamisen äänien välillä tai valinnan “Ei mitään” puheen deaktivoimiseksi.
Tai
• Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdeltä Puhe ja sitten Ei mitään.
4.2.15 Lue numerot
Voit valita tavan, miten haluat TALKSin lukevan numerot. “Sanoittain” käyttää puhesyntetisaattorin mukaista numeroiden lukutapaa. “Yksitellen” lukee luvut numero kerrallaan, jos niissä on enemmän kuin 4 numeroa. “Pareittain” lukee luvut numeropareina, jaettuna vasemmalta oikealle, jos niissä on enemmän kuin 4 numeroa.
Numeroiden lukemistavan valinta:
1. Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Puhe-välilehdeltä Lue numerot.
2. Valitse vaihtoehto:
• Sanoittain: Käytössä oleva puhesyntetisaattori lukee numerot.
• Yksitellen:
 Luvut, joissa on vähemmän kuin viisi numeroa: TALKS lukee luvun kokonaisena.
 Luvut, joissa on viisi tai enemmän numeroita: TALKS lukee luvun numero kerrallaan.
• Pareittain:
 Luvut, joissa on vähemmän kuin viisi numeroa: TALKS lukee luvun kokonaisena.
 Luvut, joissa on viisi tai enemmän numeroita: TALKS lukee luvun numeropareina. Jako pareihin tehdään vasemmalta oikealle.
4.2.16 Lue toimintonäppäimet
Oletuksena TALKS lukee kahden toimintonäppäimen nimet aina kun ikkuna avautuu tai näyttö vaihtuu. Voit määritellä, antaako TALKS tämän ilmoituksen vai ei.
TALKSin asettaminen lukemaan toimintonäppäimet:
1. Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehdeltä Lue toimintonäppäimet.
2. Valitse vaihtoehto:
• Pyydettäessä: TALKS lukee toimintonäppäimet vain kun painat [TALKS], [Näppäin 1].
• Aina: TALKS lukee toimintonäppäimien nimet aina kun ikkuna avautuu tai näyttö vaihtuu. Tämä on oletusasetus.
4.2.17 Indeksien lukeminen
Oletuksena TALKS lukee aina elementin luetteloindeksin (aktiivisen elementin numero ja elementtien yhteismäärä luettelossa). Voit määritellä olosuhteet, joissa TALKS lukee luetteloindeksin.
Indeksien lukemisasetuksen muuttaminen:
1. Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehdeltä Indeksien lukeminen.
2. Valitse vaihtoehto:
• Aina: TALKS lukee luetteloindeksin aina ilmoittaessaan luettelon elementin.
• Kerran: TALKS ilmoittaa luetteloindeksit vain uutta ikkunaa luettaessa.
• Ei koskaan: TALKS ei koskaan ilmoita luetteloindeksejä.
4.2.18 Lue kuvaukset
Voit asettaa TALKSin lukemaan lyhyemmän version vakiokuvauksista. TALKS jättää tällöin sanoja pois kuvauksista. Esimerkiksi kun TALKS ilmoittaa ikkunan nimen, sana ikkuna jätetään pois; ja toimintonäppäimet luetaan “Näppäin 1” ja “Näppäin 2” sijasta “1” ja “2”.
TALKSin asettaminen lukemaan lyhyet kuvaukset:
• Aseta TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehdeltä Lue kuvaukset tilaan Ei.
4.2.19 Näppäinlukko mykistää puheen
Voit asettaa TALKSin automaattisesti vaientamaan puheen, kun puhelimen näppäimet lukitaan. Voit edelleen käyttää TALKSin komentoja puheen ollessa mykistettynä, mutta automaattinen puhe on estetty.
TALKSin asettaminen automaattisesti mykistämään puheen lukittaessa näppäimet:
• Aseta TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehdeltä valinta Näppäinlukko mykistää puheen tilaan Kyllä.
4.2.20 TALKS-näppäimen viive
Kun painat [TALKS]-näppäintä, komentotila aktivoituu ja voit painaa toista näppäintä TALKS- tai ZOOMS-ohjelman komennon täydentämiseksi. Oletuksena TALKS tai ZOOMS odottaa aina, että painat toista näppäintä komennon täydentämiseksi, siihen kuluvasta ajasta riippumatta. Jos kuitenkin painat [TALKS]-näppäintä vahingossa, toisen näppäimen painaminen voi aiheuttaa ei-toivottuja tuloksia.
TALKS-näppäimen viive mahdollistaa viiveajan asettamisen (1, 2, 5 tai 10 sekuntia) [TALKS]-näppäimen sisältäville näppäinyhdistelmille. Jos et paina toista näppäintä tämän viiveajan kuluessa, komentotila peruuntuu. Jos asetat vaihtoehdon Ei aikarajaa, TALKS ja ZOOMS pysyvät komentotilassa niin kauan kunnes toista näppäintä painetaan.
Aikaviiveen asettaminen näppäinyhdistelmille:
• Valitse vaihtoehto TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehden kohdasta TALKS-näppäimen viive.
4.2.21 TALKS-tilan aikaraja
Oletuksena TALKSin ja ZOOMSin komentotila peruuntuu heti, kun painat jonkin näppäinyhdistelmän jälkimmäistä näppäintä. TALKS-tilan aikarajan asetus mahdollistaa komentotilan jatkamisen siten, että voit antaa toisen näppäinkomennon painamatta [TALKS]-näppäintä uudelleen.
TALKSin ja ZOOMSin komentotilan pidentäminen voi olla hyödyllistä äänenvoimakkuuden, puhenopeuden tai suurennuksen säädössä: kun olet painanut komennon ensimmäistä näppäintä, voit jatkaa jälkimmäisen komentonäppäimen painamista, kunnes haluttu taso saavutetaan. Jos painat jälkimmäistä näppäintä toistuvasti, muista tehdä se nopeasti, ilman taukoja.
Komentotilan keston pidentäminen:
1. Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehdeltä TALKS-tilan aikaraja.
2. Aseta komentotilan kestoaika: 0.5, 1, 2, 5 tai 10 sekuntia.
3. Jos haluat palauttaa oletusasetuksen, jolloin komentotila peruuntuu heti kun painat näppäinyhdistelmän jälkimmäistä näppäintä, valitse Yksittäiset komennot.
4.2.22 Pistekirjoitus
Pistenäytön vaihtaminen käyttöön tai pois käytöstä:
• Paina [TALKS], [pitkä Lopeta].
Lisätietoja pistekirjoituksen käytöstä saat pistenäytön mukana toimitettavan TALKS-ajurin käyttöohjeesta.
4.2.23 Täydet luettelon rivit
Jotkut valikkokohteet ovat liian pitkiä mahtuakseen puhelimen näytölle kokonaan, jolloin osa kohteen tekstistä jää piiloon. TALKS pyrkii lukemaan tällaisten kohteiden koko tekstin. Voit kuitenkin myös asettaa TALKSin lukemaan vain sen, mitä näytöllä näkyy.
TALKSin asettaminen lukemaan vain näytöllä näkyvä osa valikkokohteista:
1. Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehdeltä Täydet luettelon rivit.
2. Valitse Ei.
4.2.24 Lue alaotsikot
Alaotsikot sijaitsevat ikkunan otsikon alapuolella. Useimmissa tapauksissa niitä käytetään välilehtiarkin nimen esittämiseen, mutta niitä voi olla myös muualla, kuten valittuna olevan profiilin nimi valmiustilanäytöllä tai Profiilit-sovelluksen sisällä.
Alaotsikoiden lukemistavan asettaminen TALKSissa:
1. Avaa TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu Lisäasetukset-välilehdeltä ja valitse Lue alaotsikot.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Aina: Alaotsikot luetaan aina. Tämä on oletusasetus.
• Kerran: Alaotsikot luetaan vain kerran, kun uusi ikkuna näytetään ensimmäisen kerran. Voit lukea ne uudelleen painamalla [TALKS], [Valitse].
• Ei koskaan: Alaotsikoita ei lueta koskaan, ei edes painettaessa [TALKS], [Valitse].
• Indeksi kerran: Alaotsikot luetaan aina, mutta välilehtiarkkien indeksi luetaan vain kerran, kun kohdistus siirtyy sovellukseen. Voit edelleen lukea ruudun sisällön välilehtien indekseineen painamalla [TALKS], [Valitse].
• Ei indeksiä: Alaotsikot luetaan aina, mutta välilehtien indeksejä ei lueta koskaan, ei edes painettaessa [TALKS], [Valitse].
4.2.25 Eteneminen
Uusia sovelluksia asennettaessa, sähköpostia ladattaessa ja monissa muissa tilanteissa tilapalkki ilmaisee toiminnon etenemisen. Web-selainta käytettäessä auki olevaa sivua varten ladattu datamäärä näytetään kilotavuina. Joissakin muissa tilanteissa eteneminen näytetään vain luettelokohdan muutoksena, kuten tiedostoja ladattaessa. TALKS pystyy lukemaan kaikki nämä etenemistiedot.
Etenemisen lukemistavan muuttaminen:
1. Avaa TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu ja valitse Eteneminen Lisäasetukset-välilehdeltä.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Vain 5 sekuntia: Tämä on oletusasetus, joka toimii TALKSin aiempien versioiden tavoin. Kaikki etenemistiedot ilmoitetaan heti ja lukeminen keskeyttää muun puheen. 5 sekunnin jälkeen etenemistä ei enää ilmoiteta, kunnes kohdistus vaihtuu tai puhelimen jotakin näppäintä painetaan.
• Ei koskaan: Etenemistä ei ilmoiteta lainkaan. Voit silti painaa [TALKS], [Ylös] tai [TALKS], [Valitse] lukeaksesi toiminnon tilan.
• x sekunnin välein: Eteneminen ilmoitetaan 3, 5, 10, 20 tai 30 sekunnin välein, kunnes näytönsäästäjä aktivoituu. Sen jälkeen voit painaa mitä tahansa näppäintä näytönsäästäjän poistamiseksi ja kuullaksesi jälleen etenemisen ilmoitukset.
4.2.26 Valitse TALKS-näppäin
Oletuksena TALKS&ZOOMS käyttää [Muokkaa]-näppäintä [TALKS]-näppäimenä, jos puhelimessa on tämä näppäin. [Chr]-näppäintä käytetään QWERTY-näppäimistöllä varustetuissa puhelimissa ja [Valikko]-näppäintä numeronäppäimistöllä varustetuissa puhelimissa.
Muun näppäimen käyttö [TALKS]-näppäimenä:
1. Avaa TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu ja valitse Valitse TALKS-näppäin Lisäasetukset-välilehdeltä.
2. Valitse jokin luettelossa olevista näppäimistä: Valikko, Chr, Muokkaa, Multimedia, Virta, Galleria. Oletus asettaa alkuperäisen [TALKS]-näppäimen määrittelyn.
4.2.27 Toimintonäppäinten puhuminen
TALKS käsittelee toimintonäppäimien, kuten kahden toimintonäppäimen [Näppäin 1] ja [Näppäin 2], [Valitse]- ja [TALKS]-näppäimien, puhumista erillään Näppäinten kaiutus -asetuksesta. Oletuksena toimintonäppäimet luetaan aina, vaikka Näppäinten kaiutus olisi pois päältä.
Toimintonäppäinten lukemisen estäminen:
1. Avaa TALKS&ZOOMS-asetukset.
2. Valitse Toimintonäppäinten puhuminen Lisäasetukset-välilehdeltä. Kun tämä on asetuksessa Ei, toimintonäppäinten lukeminen on estetty.
Huomaa: [TALKS]-näppäimen puhumiseen vaikuttaa vain globaali Toimintonäppäinten puhumisen asetus, ei tämän asetuksen sovelluskohtainen versio.
4.2.28 Lue tekstin tila
TALKS ilmoittaa tekstin tilailmaisimet aina kun tulet tekstikenttään. Sanakirja tarkoittaa, että ennakoiva tekstinsyöttö (T9) on aktiivinen tässä kentässä ja Pienet kirjaimet tai Isot kirjaimet kertovat, onko seuraava merkki iso vai pieni kirjain. Kaikki isolla kertoo, että seuraavat kirjaimet kirjoitetaan isolla, ja Numerot tarkoittaa, että tähän kenttään odotetaan numeerista arvoa.
Tekstin tilan automaattisen ilmaisun poistaminen käytöstä:
1. Avaa TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu.
2. Valitse Lisäasetukset-välilehdeltä Lue tekstin tila. Asetuksella Ei tekstin tilaa ei ilmoiteta automaattisesti tultaessa tekstikentän kohdalle.
Huomaa: Tekstin tila ilmoitetaan aina sen muuttuessa, tai kun painat [TALKS], [pitkä Näppäin 2] lukeaksesi tekstin tilatiedon (katso kappale 4.1.5).
4.2.29 Mykistys puhelun aikana
Oletuksena TALKS ei lue näytön muutoksia puhelun ollessa kesken, jotta ohjelma ei puhu soittajan päälle. Jos haluat käyttää TALKSia puhelun aikana, voit joko painaa [TALKS], [Poista] tai [TALKS], [Lukitse] kytkeäksesi näytön ilmoitukset uudelleen päälle tai käytä Mykistys puhelun aikana -asetusta valitaksesi, miten pitkään TALKS pysyy hiljaisena puhelun alkaessa
Mykistys puhelun aikana -asetuksen muuttaminen:
1. Valitse TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Lisäasetukset-välilehdeltä Mykistys puhelun aikana.
2. Valitse vaihtoehto:
• Aina: TALKS pysyy hiljaisena puhelun aikana, kunnes käytät [TALKS], [Poista] tai [TALKS], [Lukitse] kytkeäksesi puheen uudelleen päälle.
• Ei koskaan: TALKS jatkaa puhumista koko puhelun ajan.
• Vain x sekuntia: TALKS pysyy hiljaisena tietyn ajan ja jatkaa sitten automaattisesti puhumista, kun jotakin tapahtuu näytöllä.
4.3 S60 5th Edition: TALKS-komentojen käyttö kosketusnäytöllä
Ilman numeronäppäimistöä olevissa kosketusnäyttöpuhelimissa (tai jos näppäimistö on taitettuna piiloon) voit silti käyttää useimpia TALKSin komentoja painamalla ensin [TALKS]-näppäintä ja sitten “tutkimalla” virtuaalinäppäimistöä näytöllä löytääksesi etsimäsi toiminnon. Tämä näppäimistö on näkymätön, mutta järjestetty hyvin samaan tapaan kuin 12-näppäiminen numeronäppäimistö, jossa useimmat TALKSin komennot ovat vastaavan numeronäppäimen lähellä.
Seuraavassa taulukossa on virtuaalinäppäimistön järjestys katsottuna siten, että [Soita]- ja [Lopeta]-näppäimet ovat näytön alareunassa:
Taulukko 7
Muuta salasanojen puhuminen Muuta kohdistimen tila Objektit
Muuta näppäinkaiku Muuta isojen kirjainten puhuminen Muuta aakkosten tavaaminen
Muuta välimerkkien puhuminen Äänenvoimakkuuden vähennys Äänenvoimakkuuden lisäys
Puhe hitaammaksi Puhe nopeammaksi Toista viimeistä edellinen lause
Avaa asetusikkuna Harjoitustila Toista edellinen lause
Avaa asetusikkuna Lue ikkuna Lue syöttötila
Lue toimintonäppäimet Lue tilailmaisin
Huomaa, että näppäimien “pitkiä” painalluksia ei käytetä virtuaalinäppäimistössä. Sen sijaan komennoille, joita normaalisti käytettäisiin painamalla näppäintä pitkään, on omat lisäpaikkansa.
Laitteissa, joissa näyttö voidaan kääntää “vaakasuoraan” ja “pystysuoraan” tilaan, virtuaalinäppäimet eivät käänny, vaan pysyvät samassa paikassa suhteessa laitteen fyysisiin näppäimiin. Tämä on tilanne riippumatta siitä, mistä [Näppäin 1] ja [Näppäin 2] löytyvät tietyltä näytöltä.
5 Web-selaimen käyttäminen (S60 3rd Edition)
5.1 Johdanto selaukseen
Kaikissa S60 3rd Edition -käyttöjärjestelmällä varustetuissa puhelimissa on web-selain, jolla voit käyttää internetiä. TALKS tukee selainta virtuaaliselauksen avulla. Web-sivut voidaan lukea riveittäin tai jatkuvana puheena ja pikanäppäimien avulla voit etsiä tietyn tyyppisiä objekteja helposti.
TALKS ei vielä tue paikallisia tai tallennettuja web-sivuja. Käyttääksesi virtuaaliselausta varmista, että ”Java/ECMA-tuki” on asetettu käyttöön web-selaimen asetuksissa.
5.2 Web-sivun lataaminen
Web-sivu voidaan ladata usealla tavalla:
1. Valitse kirjanmerkkeihin tallennettu web-sivu. Jos kirjanmerkkiluettelo ei ole näkyvissä, saat sen näkyviin painamalla [Näppäin 1] (“Valinnat”) ja valitsemalla“Kirjanmerkit”.
2. Kun kirjanmerkkiluettelo on näkyvissä, voit kirjoittaa web-osoitteen. Huomaa, että kirjoittamasi osoitteen alkuun lisätään http://www., joten sinun on poistettava tämä osa, jos et halua sitä.
3. Voit joko painaa [Näppäin 1] (“Valinnat”), ja valita sitten ”Siirry web-sivulle” tai ”Siirry” / ”Siirry web-sivulle” ja kirjoittaa web-sivun osoitteen. Kunkin kirjaimen kirjoitettuasi näet luettelon vastaavista web-sivuista, joilla olet jo käynyt. Painamalla [Ylös] voit valita luettelosta haluamasi sivun.
4. Kun olet katsellut istunnon aikana joitakin web-sivuja, pääset aiemmin katselemillesi sivuille painamalla [Näppäin 2] (“Edellinen”). Kun olet painanut ”Edellinen”-näppäintä, voit valita yhden sivuista [Vasen] ja [Oikea] -näppäimillä ja ladata sen painamalla [Valitse]. Huomaa, että luettelossa näytetään kultakin sivulta teksti, joka on viimeksi luettu TALKSilla, ei sivun nimeä.
Kun web-sivua ladataan, voit painaa [TALKS], [pitkä Näppäin 2] lukeaksesi jo ladatun datan määrän. Jos olet aktivoinut automaattisen etenemisen ilmoittamisen, kuulet tämän tiedon automaattisesti (katso kappale 4.2.25). Kun lataus on suoritettu loppuun, TALKS ilmoittaa sivulla olevien kehysten, otsikoiden ja linkkien määrän. Nyt voit käyttää lukukomentoja ja pikanäppäimiä sen sisällön tutkimiseen.
5.3 TALKS-komennot web-sivujen lukemiseen
Seuraavat näppäinkomennot ovat saatavilla, kun web-sivu näytetään web-selaimessa. Tässä ohjeessa näitä kutsutaan ”pikanäppäimiksi”, koska sinun ei tarvitse painaa [TALKS]]-näppäintä ennen kuin käytät niitä, ja koska niiden avulla pääset nopeasti tiettyihin nykyisen sivun objekteihin.
Taulukko 8
Näppäin Kuvaus
[1] Kun lukukohdistin on luettelon tai taulukon alussa, tällä näppäimellä voit siirtää sen kyseisen rakenteen loppuun, tai päinvastoin. Kun lukukohdistin on luettelossa, se siirretään seuraavaan luettelon kohtaan; kun se on taulukon sisällä, se siirretään seuraavalle riville.
[2] Siirtää lukukohdistimen seuraavaan sivulla olevaan lomakkeeseen. Komennon voi toistaa painamalla [*] ja [#].
[3] Tämä pikanäppäin siirtää lukukohdistimen seuraavaan nykyisellä sivulla olevaan kehykseen. Huomaa, että TALKS tukee tällä hetkellä vain samaan toimialueeseen kuuluvia kehyksiä. Komennon voi toistaa painamalla [*] ja [#]. Vastaava kirjain on “F” (“Frame”).
[4] Tämä komento siirtää lukukohdistimen seuraavaan otsikkoon. Se voidaan toistaa painamalla [*] ja [#]. Vastaava kirjain on “H” (“Heading”).
[5] Tämä pikanäppäin siirtää lukukohdistimen seuraavaan linkkiin tai painikkeeseen. Se voidaan toistaa painamalla [*] ja [#]. Vastaava kirjain on “L” (“Linkki”).
[6] Tämä komento siirtää lukukohdistimen web-sivun seuraavaan kohtaan, joka ei ole linkki tai painike, ja sitä voidaan käyttää linkkiryhmien ohittamiseen. Se voidaan toistaa painamalla [*] ja [#]. Vastaava kirjain on “N” (“Non-link”).
[7] Tämä komento siirtää lukukohdistimen seuraavaan kappaleeseen. Se voidaan toistaa painamalla [*] ja [#]. Vastaava kirjain on “P” (“Paragraph”).
[8] Tämä komento siirtää lukukohdistimen seuraavaan tekstikenttään. Se voidaan toistaa painamalla [*] ja [#]. Vastaava kirjain on “T” (“Teksti”).
[9] Tämä pikanäppäin siirtää lukukohdistimen seuraavaan taulukkoon tai luetteloon. Se voidaan toistaa painamalla [*] ja [#].
[0] Tämä näppäin siirtää lukukohdistimen web-sivun aloitusriville, joka kertoo kehysten, otsikoiden ja linkkien määrän nykyisellä sivulla. Jos painat sitä uudelleen, se siirtää kohdistimen sivun loppuun.
[Soita] Tämä avaa tekstikentän, johon voit kirjoittaa etsittävän tekstin. Kun olet valmis, paina [Näppäin 1] (“OK”) hakeaksesi tekstiä tai peruuta haku painamalla [Näppäin 2] (“Peruuta”). Kun olet suorittanut tekstihaun, voit toistaa haun nykyisellä sivulla painamalla [*] ja [#].
[*]/[#] Kun pikanäppäintä 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tai 9 on painettu, tai on suoritettu tekstihaku, [#] suorittaa saman toiminnon uudelleen siirtyen eteenpäin tekstissä, kun taas [*] toistaa toiminnon taaksepäin siirtyen (esimerkiksi edelliseen löytyneeseen esiintymään siirtyminen).
5.3.1 Web-sivujen lukeminen kosketusnäytön avulla
Kun käytät kosketusnäyttöä web-sivujen lukemiseen, TALKS käyttää erityistä näkymätöntä “virtuaalinäppäimistöä”, joka tulee web-sivun rungon päälle. Se vastaa 12-numeroista numeronäppäimistöä ja mahdollistaa pääsyn edellisissä kappaleissa selostettuihin toimintoihin. Tyypillisesti käyttäjät “tutkivat” näyttöä (pitämällä sormea paikoillaan noin puoli sekuntia ennen liikkeen jatkamista) tietyn toiminnon sijainnin löytämiseksi ja napauttavat sitten sen suorittamiseksi.
Seuraavassa taulukossa on yleiskuvaus eri toimintojen sijainnista ruudukossa:
Taulukko 9
Hyppää elementin alun / lopun välillä, tai siirry seuraavalle riville Seuraava lomake Seuraava kehys
Seuraava otsikko Seuraava linkki tai painike Seuraava ei-linkki
Seuraava kappale Seuraava tekstikenttä Seuraava taulukko tai luettelo
Toista taaksepäin Hyppää sivun alkuun tai loppuun Toista eteenpäin
Voit navigoida web-sivulla rivi riviltä käyttämällä [suuremmalle] ja [pienemmälle], ja napsauttaa linkkejä tai avata tekstikenttiä muokkaamista varten käyttämällä [pitkä pienemmälle].
Huomaa: Jos selain on asetettu siirtymään koko näytön tilaan web-sivua näytettäessä, ja toimintonäppäimet sekä Asetukset-valikko puuttuvat, napauta näytön oikeaa alakulmaa saadaksesi ne takaisin.
5.4 Web-sivun elementit
5.4.1 Toiminnalliset elementit
5.4.1.1 Linkit ja painikkeet
TALKS tunnistaa linkit ja painikkeet ja lisää niiden eteen sanan ”Linkki” tai ”Tämän sivun linkki”, jos linkki osoittaa toiseen nykyisellä sivulle olevaan kohtaan, tai ”Painike”, jos kyseessä on painike. Linkit ja painikkeet näytetään erillisellä rivillä. Avaa linkki tai suorita painikkeen toiminto painamalla [Valitse].
Seuraavan linkin tai painikkeen etsimisen pikanäppäin on [5], ja [6] etsii seuraavan tekstin linkkien ja painikkeiden jälkeen.
5.4.1.2 Tekstikentät
TALKS tunnistaa yksiriviset tekstikentät, joiden eteen lisätään ”Teksti” sekä moniriviset tekstikentät, joiden eteen lisätään ”Tekstialue”. Tämän jälkeen näytetään tekstikentän ensimmäinen rivi.
Paina [Valitse], jos haluat syöttää tekstiä tekstikenttään. Kun olet valmis, voit poistua kentästä nuolinäppäimillä tai painamalla [Näppäin 1] (“Valinnat”) ja valitsemalla ”Valmis” hyväksyäksesi uuden sisällön, tai painamalla [Näppäin 2] (“Peruuta”) säilyttääksesi vanhan sisällön.
5.4.1.3 Valintanapit ja valintaruudut
TALKS tunnistaa valintanapit, joilla voidaan valita yksi useista vaihtoehdoista, sekä valintaruudut, joiden avulla voidaan valita jokin tietty vaihtoehto tai poistaa sen valinta. Niiden edelle lisätään tyypistä riippuen ”Valintanappi” tai ”Valintaruutu” ja jälkeen lisätään valinnan tila, eli ”valittu” tai ”ei valittu”. Valintanapit ja valintaruudut ovat lomakkeen osia, joten niitä vastaava pikanäppäin on [2], jolla voit etsiä lomakkeita web-sivuilta.
Painamalla [Valitse] voit vaihtaa valintanappiryhmässä valittua vaihtoehtoa, valita valintaruudun tai poistaa sen valinnan.. Uusi tila luetaan välittömästi.
5.4.1.4 Yhdistelmäruudut
TALKS lisää yhdistelmäruudun eteen sanan ”Yhdistelmäruutu”. Yhdistelmäruudusta voit valita yhden luettelon kohdista, ja valittu kohta näytetään objektin kuvauksen jälkeen. Yhdistelmäruudut ovat lomakkeen osia ja niiden pikanäppäin on [2], jolla etsitään seuraava lomake.
Valitse yhdistelmäruudun kohta painamalla ensin [Valitse]. Tämä avaa luettelon, josta voit muutaman kirjaimen kirjoittamalla rajata pienemmän valikoiman kohteita ennen kuin valitset haluamasi kohteen. Paina [Valitse] haluamasi kohteen kohdalla ja sulje luettelo. Huomaa, että valitun kohteen edellä lukee ”Valittu”.
5.4.1.5 Napsautettava teksti
Web-sivulla olevan tekstin tai kuvan, joka ei ole linkki tai painike, mutta joka toimii samalla tavoin, kun sitä napsautetaan hiirellä, jälkeen luetaan sana ”napsautettava”. Paina [Valitse] napsauttaaksesi tätä tekstiä ja suorittaaksesi sitä vastaavan toiminnon.
5.4.2 Ei-toiminnalliset elementit
5.4.2.1 Otsikot
TALKS tunnistaa otsikot ja niiden tason ja lisää niiden eteen tekstin ”Otsikon taso” sekä otsikon tason. Niiden pikanäppäin on [4], jolla etsitään seuraava otsikko.
5.4.2.2 Kuvat
TALKS lisää sanan ”Kuva” kuvan ALT-selitteen eteen. Jos ALT-selite on tyhjä eikä kuvaa käytetä linkkinä, kuvaa ei lueta lainkaan.
5.4.2.3 Rakenteet
TALKS ilmoittaa seuraavat rakenteet:
1. Taulukot aloitetaan esimerkiksi lauseella ”Taulukko, 3 riviä ja 2 saraketta” ja päätetään lauseella ”Taulukon loppu”. Pikanäppäimellä [1] voit siirtyä nopeasti taulukon loppuun, kun olet sen aloitusrivillä, tai päinvastoin. Se siirtää myös seuraavalle riville, jos olet taulukon sisällä. [9]-näppäintä käytetään seuraavaan taulukkoon tai luetteloon siirtymiseen.
2. Luetteloiden eteen lisätään lause, kuten ”3-kohtainen luettelo” ja ne päätetään lauseella ”Luettelon loppu”. Pikanäppäin [1] siirtää kohdistimen luettelon alusta sen loppuun ja päinvastoin, ja sitä voidaan käyttää myös seuraavaan luettelon kohtaan siirtymiseen. [9]-näppäimellä pääset seuraavan luettelon tai taulukon alkuun.
3. Kehysten edelle lisätään ”Kehyksen alku” ja loppuun ”Kehyksen loppu”. Huomaa, että TALKS ei tällä hetkellä tue muihin kuin nykyisen sivun toimialueisiin kuuluvien kehysten sisällön lukua (esim. ulkopuoliset mainokset). Näiden toimintojen pikanäppäimet ovat [3], jolla siirrytään seuraavaan kehykseen, ja [1], jolla siirretään kohdistin kehyksen alusta sen loppuun tai päinvastoin.
4. Lainausten edelle lisätään ”Lainauksen alku” ja loppuun ”Lainauksen loppu”. Tälle ei ole pikanäppäimiä.
5. TALKS tunnistaa kappaleet. Uusi kappale alkaa uudelta riviltä, mutta kappaleille ei ole erityistä tekstimerkintää. Vastaava pikanäppäin on [7], jolla siirrytään seuraavaan kappaleeseen.
6 Suurentaminen ZOOMS-ohjelmalla
Tässä luvussa käsitellään Nuance ZOOMS -ruudunsuurennusohjelmaa, jonka voit hankkia itsenäisenä ohjelmana tai yhdessä Nuance TALKS -ohjelman kanssa. Suurennusta voidaan käyttää puheen kanssa tai ilman; jos ohjelmakokoonpanosi tukee vain suurennusta tai vain puhetta, puuttuvan ohjelman toimintoja ei voi käyttää.
6.1 Ruudunsuurennuksen aloittaminen
Suurennustoiminto toimii kuten suurennuslasi, eli se suurentaa näytön kohteet niiden näkemisen helpottamiseksi. Voit siirtää suurennuslasia näytön eri kohtiin. Näytön suurennettuna näkyvä osa riippuu asetuksista ja toiminnoista, joita olet suorittamassa. Esimerkiksi ZOOMS voi käyttää koko näytön aluetta yhden elementin suurentamiseen (kutsutaan tässä koko näytön suurennukseksi) tai jakaa näytön useisiin alueisiin useiden elementtien näyttämiseksi samanaikaisesti (moninäkymä). Kun selaat valikkoa tai vaihtoehtojen luetteloa, ZOOMS suurentaa jokaisen kohteen ja sitä ympäröivän alueen.
Näppäinkomentojen avulla voit helposti siirtää suurennuksen eri kohtiin, kuten ikkunan otsikkoon, toimintonäppäimiin tai akun varaustilan näyttöön – ja samalla kuulet TALKSin lukevan katsomasi tiedot. Lisäksi suurennuksen ollessa kohteessa, joka ei mahdu kokonaan näytölle, kuten valikkokohta, älykäs vieritystoiminto vierittää tekstiä automaattisesti pienen viiveen jälkeen.
Jos haluat mieluummin harmaan tekstin värillisen sijasta, voit muuntaa tekstin harmaasävyiksi ja värit käänteisiksi, jolloin näyttö on kuin filmin negatiivi.
Suurennuksen kytkeminen päälle:
• Paina [TALKS], [pitkä Soita].
Tai
• Aseta TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun Suurennus-välilehdeltä Suurennus tilaan Kyllä.
Suurennustoiminto aktivoituu ja näyttää koko näytön alueella suurennetun kuvan näytön jostakin osasta (katso ohjeet tämän näyttötilan vaihtamisesta kappaleesta 6.3).
6.2 Navigoiminen suurennuksen avulla
Useimmat tässä kappaleessa kuvatut navigointinäppäimet vastaavat näppäimiä, joilla aktivoidaan TALKSin puhe näytön tietyissä osissa. Jos TALKS on aktiivinen yhdessä ZOOMSin kanssa, näppäinyhdistelmät tuottavat puheen ja suurentavat näytön samaan aikaan.
Vierittäminen pysty- tai vaakasuunnassa:
• Pidä [Ylös], [Alas], [Vasen] tai [Oikea] painettuna, riippuen suunnasta johon haluat vierittää. (Pysäytä vieritys vapauttamalla näppäin.)
Huomaa: Voit selata valikkoja yksi kerrallaan painamalla ja vapauttamalla [Ylös] tai [Alas] aivan kuten silloin kuin suurennus ei ole aktiivinen.
Toimintonäppäimen suurentaminen:
• Paina [TALKS], [Näppäin 1]. Paina tätä näppäinyhdistelmää uudelleen siirtyäksesi toiseen toimintonäppäimeen.
Tilailmaisimien suurentaminen:
• Paina [TALKS], [Näppäin 2] kerran nähdäksesi akun ilmaisimen oikeassa yläkulmassa.
• Paina [TALKS], [Näppäin 2] kahdesti peräkkäin nähdäksesi verkon ilmaisimen vasemmassa yläkulmassa.
Näytön yläosassa olevien kohteiden suurentaminen (esim. välilehdet, kirjainkoon ilmaisin tai sovellusten kuvakkeet):
• Paina [TALKS],[pitkä Näppäin 2]
Huomaa: Tämä näppäinyhdistelmä koskee yleensä toimintoja, jotka liittyvät aktiiviseen sovellukseen, harvemmin koko puhelinsovellukseen.
Ikkunan otsikon suurentaminen:
• Paina [TALKS], [Valitse].
Tekstirivin suurentaminen kohdistimen kohdalta:
• Paina [TALKS], [Vasen].
Aktiivisen objektin suurentaminen:
• Paina [TALKS], [Ylös].
6.3 Suurennusasetukset
Tässä kappaleessa kuvataan eri vaihtoehdot, joilla voit mukauttaa ZOOMSin suurennustoimintoa tarpeidesi mukaiseksi. Näiden asetusten muuttamiseksi avaa TALKS&ZOOMS-asetusten ruutu ja valitse Suurennus-välilehti.
6.3.1 Ruudun tila
Ruudun tila -asetus määrittelee, miten näyttö jaetaan suurennuksen ollessa aktiivinen. Vaihtoehtoja on kaksi:
• Koko näyttö: ZOOMS käyttää koko näyttöä aktiivisen ikkunan jonkin osan näyttämiseen suurennettuna.
• Moninäkymä: Näyttö jaetaan neljään osaan: suuri osa keskellä, pienempi ylhäällä, joka näyttää ikkunan otsikon kaksinkertaisessa koossa, kaksi pientä osaa näytön alaosassa, jotka näyttävät toimintonäppäimet kaksinkertaisessa koossa. Moninäkymä-vaihtoehto on tarkoitettu vain pienille suurennuksille (katso kappale 6.3.2), ja se pitää tärkeät tiedot näkyvissä samoin kuin suurentamattomassa näkymässä.
Ruudun tilan vaihtaminen:
• Paina [TALKS], [*].
6.3.2 Suurennus
Suurennus kuvaa suurennuksen astetta – esimerkiksi suurennus 200% tarkoittaa, että näyttö näkyy kaksinkertaisena normaaliin verrattuna.
Eri suurennusasteiden lisäksi Suurennus tarjoaa vaihtoehdon nimeltä Sovita kohdistukseen. Jos valitset tämän vaihtoehdon, suurennus vaihtuu dynaamisesti, jotta teksti näkyy aina tietyn korkuisena sen alkuperäisestä koosta riippumatta. Tekstin korkeus riippuu asetuksesta, jonka valitset Sovita kohdistukseen -parametriin (katso kappale 6.3.3).
Jos et halua suurentaa ruutua, mutta haluat käyttää muita Suurennus-välilehden asetuksia, kuten Käänteiset värit, aseta Suurennus arvoon 100%.
Suurennusasteen muuttaminen:
• Paina [TALKS], [7] zoomataksesi kauemmas tai [TALKS], [8] zoomataksesi lähemmäs.
Huomaa: Jos Suurennus on asetuksessa Sovita kohdistukseen, nämä näppäinyhdistelmät muuttavat kerralla näkyvissä olevien rivien määrää. Katso kappale 6.3.3.
Tai
• Valitse Suurennus-välilehdellä Suurennus ja valitse sitten suurennusprosentti tai Sovita kohdistukseen.
6.3.3 Sovita kohdistukseen
Asetus Sovita kohdistukseen säätää likimääräisesti, montako tekstiriviä kerrallaan näkyy. Mitä vähemmän rivejä, sitä suurempaa teksti on. Jos esimerkiksi valitset vaihtoehdon 1 tekstirivi, teksti suurennetaan siten, että 1 rivi täyttää näytön korkeussuunnassa. Jos valitset 5 tekstiriviä, tekstiä suurennetaan paljon vähemmän. Sovita kohdistukseen on käytettävissä vain, jos Suurennus on asetuksessa Sovita kohdistukseen.
Näkyvissä olevien rivien määrän muuttaminen:
• Paina [TALKS], [7] tuodaksesi näytölle useampia rivejä tai [TALKS], [8] tuodaksesi näytölle vähemmän rivejä.
Huomaa: Tämä näppäinyhdistelmä muuttaa näkyvissä olevien rivien määrää vain, jos Suurennus on asetuksessa Sovita kohdistukseen.
Tai
• Valitse Suurennus-välilehdellä Sovita kohdistukseen ja valitse sitten rivimäärä.

6.3.4 Värien käyttäminen
Asetus Värien käyttäminen mahdollistaa värinäytön mukauttamisen luettavammaksi. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
• Ei mitään: Säilyttää näytön alkuperäiset värit.
• Mustavalkoinen: Muuttaa värit suurikontrastiseksi mustavalkonäytöksi.
• Harmaasävy: Muuttaa värit harmaan sävyiksi.
6.3.5 Käänteiset värit
Asetus Käänteiset värit vaihtaa näytön värit negatiivisiksi luettavuuden parantamiseksi. Esimerkiksi, jos asetat Käänteiset värit tilaan Kyllä, mustista alueista tulee valkoisia ja valkoisista mustia.
Värien muuttaminen käänteisiksi tai palauttaminen alkuperäisiksi:
• Paina [TALKS], [pitkä *].
6.3.6 Vieritysnopeus
Oletuksena suurennus vierii näytöllä automaattisesti. Asetus Vieritysnopeus säätää tämän automaattisen vierityksen nopeutta (katso kappale 6.3.7) sekä nopeutta, jolla voit vierittää manuaalisesti navigointinäppäimillä. Voit valita arvon väliltä 1 (hitain) – 6 (nopein).
6.3.7 Automaattivierityksen viive
Kuten kappaleessa 6.3.6 kuvataan, suurennus vierii automaattisesti näytöllä. ZOOMS kuitenkin odottaa hetken aikaa näytön viimeisen muutoksen jälkeen ennen automaattivierityksen aloittamista. Asetus Automaattivierityksen viive säätää, miten pitkään ZOOMS odottaa ennen automaattivierityksen aloittamista. Voit valita arvon väliltä 0,25 sekuntia – 4 sekuntia. Jos et halua, että suurennus vierii automaattisesti, valitse Ei. Voit vierittää sitä käsin navigointinäppäimillä.

Suurennuksen vierimisnopeus riippuu Vieritysnopeuden asetuksesta (ks. kappale 6.3.6).
Liite A: Yhteenveto TALKSin näppäinkomennoista
Taulukko 10 luettelee kaikki TALKSin käytössä olevat näppäinyhdistelmät. Huomaa, että kaikki näppäinyhdistelmät alkavat [TALKS]-näppäimen painamisella, joka on S60-puhelimissa [Muokkaa], [Valikko] tai [Chr]-näppäin. Pitkä merkitsee, että näppäintä on painettava noin sekunnin ajan.
Muitakin pikanäppäimiä on käytettävissä, kun web-sivu näytetään web-selaimessa ja luetaan TALKSin avulla. Nämä näppäimet on kuvattu kappaleessa 5.3.
Taulukko 10
TALKS-näppäinkomento Kuvaus
[TALKS], [0] Opastustila päälle/pois.
[TALKS], [#] Toista edellinen lause.
[TALKS], [pitkä #] Toista viimeistä edellinen lause.
[TALKS], [Valitse] Lue aktiivinen ikkuna samoin kuin ikkunan vaihtuessa.
[TALKS], [Näppäin 1] Lue toimintonäppäinten nimet.
[TALKS], [Näppäin 2] Lue akun tila, verkon kuuluvuus sekä muita tilatietoja.
[TALKS], [pitkä Näppäin 2] Lue tekstin syöttämisen tilatiedot.
[TALKS], [1] Muuta näppäinten puhumista. Tila vaihtuu jokaisella näppäinyhdistelmän painalluksella.
[TALKS], [2] Ota isojen kirjainten puhuminen käyttöön tai pois.
[TALKS], [3] Ota NATO-aakkosilla tavaaminen käyttöön tai pois.
[TALKS], [4] Vaihda välimerkkien puhumisen tasoa.
[TALKS], [5] Vähennä äänenvoimakkuutta.
[TALKS], [6] Lisää äänenvoimakkuutta.
[TALKS], [7] Hidasta puhenopeutta.
[TALKS], [8] Lisää puhenopeutta.
[TALKS], [9] tai
[TALKS], [Soita] Lue kellonaika ja päivämäärä.
[TALKS], [pitkä 2] Vaihda [Vasen] ja [Oikea] -näppäinten merkitystä: Kirjaimittain, Sanoittain tai Alkuperäinen
[TALKS], [pitkä 4] Ota grafiikkatila käyttöön tai pois.
[TALKS], [pitkä 7] Vaihda salasanojen lukeminen päälle tai pois.
[TALKS], [Ylös] Lue valittu objekti tai aktiivinen teksti. WAP-selaimessa luetaan myös aktiivista objektia edeltävä teksti.
[TALKS], [pitkä Ylös] Tavaa valittu objekti tai aktiivinen teksti. WAP-selaimessa tavataan myös aktiivista objektia edeltävä teksti.
[TALKS], [Vasen] Lue kohdistimen oikealla puolella oleva merkki tekstikentässä oltaessa.
[TALKS], [Oikea] Lue kohdistimen kohdalla oleva sana. WAP-selaimessa luetaan aktiivinen objekti.
[TALKS], [pitkä Oikea] Tavaa kohdistimen kohdalla oleva sana. WAP-selaimessa tavataan aktiivinen objekti.
[TALKS], [Alas] Lue teksti kohdistimesta alkaen. Lukee valitun objektin sekä WAP-selaimessa objektia seuraavan tekstin.
[TALKS], [pitkä Alas] Lue valittu teksti. WAP-selaimessa tavaa aktiivisen objektin ja sitä seuraavan tekstin.
[TALKS], [Valikko] tai
[TALKS], [pitkä Näppäin 1] Avaa TALKS&ZOOMS-asetusten ruudun.
[TALKS], [Poista] tai
[TALKS], [Lukitse] Poista puhe käytöstä tai tuo puhe takaisin. Käytännöllinen esimerkiksi soittoääniä selatessa tai ääninauhuria käytettäessä.
[TALKS], [pitkä Poista] tai
[TALKS], [pitkä Lukitse] Poista puhesyntetisaattori muistista. Näppäinyhdistelmää uudelleen painettaessa syntetisaattori ladataan uudelleen. Jos asennettuna on useampia puheääniä, tämä näppäinyhdistelmä avaa valikon, joka mahdollistaa vaihtamisen äänien välillä tai valinnan “Ei mitään” puheen deaktivoimiseksi.
[TALKS], [pitkä Lopeta] Ota Talksin pistenäyttötuki käyttöön tai pois käytöstä. Tarkemmat ohjeet saat pistenäytön valmistajalta.
[Pitkä TALKS] Keskeytä puhuttavan tekstin lukeminen.
[TALKS], [TALKS] Suorittaa [TALKS]-näppäimenä käytettävän näppäimen alkuperäisen toiminnon.
[Suuremmalle] 5th Edition: siirtää ylös / vasemmalle näytön edelliseen elementtiin.
[Pienemmälle] 5th Edition: siirtää alas / oikealle näytön edelliseen elementtiin.
[Pitkä suuremmalle] 5th Edition: vaihtaa näytön alueelta toiselle, kuten kohdistus, ikkunan otsikko välilehtineen ja toimintonäppäinten luettelo.
[Pitkä pienemmälle] 5th Edition: valitsee kohdalla olevan elementin samalla tavalla kuin [Valitse]-näppäin, tai painaa valittua toimintonäppäintä. Tekstikentässä, kun muuta objektia (kuten luetteloa) ei ole näytöllä, tämä avaa virtuaalinäppäimistön tekstinsyöttöä varten.
[TALKS], [suuremmalle] 5th Edition: Lukee valitun objektin tai kohdalla olevan tekstirivin.
[TALKS], [pitkä suuremmalle] 5th Edition: Tavaa aktiivisen rivin tai kohdalla olevan tekstirivin.
[TALKS], [pienemmälle] 5th Edition: Lukee tekstin kohdistimesta eteenpäin.
[TALKS], [pitkä pienemmälle] 5th Edition: vaihtaa sivunäppäinten toiminnan äänenvoimakkuuden ja yhden käden navigointitilan välillä.
Liite B: Yhteenveto ZOOMSin näppäinkomennoista
Taulukko 11 luettelee kaikki ZOOMsin käytössä olevat näppäinyhdistelmät. Huomaa, että kaikki näppäinyhdistelmät alkavat [TALKS]-näppäimen painamisella, joka on S60-puhelimissa [Muokkaa], [Valikko] tai [Chr]-näppäin. Pitkä merkitsee, että näppäintä on painettava noin sekunnin ajan.
Taulukko 11
ZOOMS-näppäinkomento Kuvaus
[TALKS], [pitkä Soita] Kytkee suurennuksen päälle tai pois päältä.
[TALKS], [Näppäin 1] Suurentaa toimintonäppäimen.
[TALKS], [Näppäin 2] Suurentaa tilailmaisimet.
[TALKS], [pitkä Näppäin 2] Suurentaa näytön yläosassa olevat kohteet (esim. välilehdet, kirjainkoon ilmaisimen tai sovellusten kuvakkeet).
[TALKS], [Valitse] Suurentaa ikkunan otsikon.
[TALKS], [Vasen] Suurentaa tekstirivin kohdistimen kohdalta.
[TALKS], [Ylös] Suurentaa aktiivisen objektin.
[TALKS], [*]. Vaihtaa Ruudun tila -asetuksen
[TALKS], [7] Zoomaa kauemmas (näyttää enemmän rivejä näytöllä).
[TALKS], [8] Zoomaa lähemmäs (näyttää vähemmän rivejä näytöllä).
[TALKS], [pitkä *] Vaihtaa värit käänteisiksi tai palauttaa ne alkuperäisiksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

− 1 = 1